Vrede, Lankmoedigheid en Geduld

  De mens is niet in staat vrede te scheppen op deze wereld, laat staan die te handhaven. Hoeveel burenruzies zijn er niet? In welk land op deze aarde heerst er eigenlijk vrede? De landen waarin geen conflicten zijn, kunnen op beiden handen geteld worden. Oorlogen, twist, veten, moord, scheldwoorden en echtscheidingen vormen de dagelijkse thema's in de kranten en op het TV-nieuws .

  En nochtans door drie eenvoudige woorden te kennen en toe te passen zou dit alles kunnen opgelost worden: vrede, lankmoedigheid en geduld.

  Helaas worden die kenmerken door de mens niet gewaardeerd. De mensen kennen God ook niet meer en willen Hem ook niet zoeken, en daardoor kennen ze ook niet de juiste waarde van deze woorden. Iemand die God in zijn hart draagt zal ook vlugger geneigd zijn deze woorden in zijn leven toe te passen.

  Toen God de aarde en de mens geschapen had, wenste Hij dat zijn schepsel, de mens, met Zijn geest bezield zou worden. God wou een mens naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen.1:26).

  Het hart van de mens moet openstaan voor de vruchten van de Geest: "liefde, vrede, lankmoedigheid, geduld, vriendelijkheid, goedheid" (Gal. 5:22-23).

  Van nature heeft de mens deze goddelijke eigenschappen niet. Maar deze eigenschappen liggen wel binnen ieders bereik, op voorwaarde dat de mens ze wilt en dat zijn hart voor Gods Woord openstaat.

  In de Bijbel wordt God beschreven als "God van vrede". Hij wordt zo genoemd in de brieven aan de gelovigen te Rome, Filippi, Korinte, Tessalonica, en in de brief aan de Hebreeën:
Rom.15:33 "De God nu des vredes zij met u allen".
Rom.16:20 "De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden".
2 Kor.13:11 "Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn".
Fill.4:9 "Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn".

  Vrede stichten is zo duidelijk een eigenschap van God, dat mensen die zich ermee bezighouden "Zonen van God" genoemd worden:
Matt 5:9 "Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden".

  Gods koninkrijk bestaat uit vrede, blijdschap en rechtvaardigheid. Als volgelingen van Christus lijkt het van zelfsprekend dat we ons inzetten als vredestichters.
Hebr.12:14 "Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien". Dat houdt in dat wij onze tong weerhouden van het kwade, en onze lippen van bedrog. Wij moeten ook het goede doen en afwijken van het kwade. "Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt maar heerlijkheid, eer en vrede komen over ieder die het goede werkt" (Rom.2:10).

  Vrede kunnen wij ook bekomen door lankmoedigheid en geduld uit te oefenen tegenover onze medemens. Het betekent dat wij toegevend zijn, en veel kunnen verdragen. Het komt dan ook op hetzelfde neer als verdraagzaamheid. Al deze eigenschappen worden in de liefde Gods geworteld. God is lankmoedig, geduldig en verdraagzaam. God gebied ons trouwens elkander lief te hebben. God leert ons dat wij onze vijanden moeten liefhebben. De wortel van geduld, lankmoedigheid, verdraagzaamheid, nederigheid, vriendelijkheid en vrede is de ware liefde Gods.

  De praktijk leert ons dat het niet altijd zo eenvoudig is. Je weet hoe moeilijk het is met iemand om te gaan, die overgevoelig is en die elk woord als een persoonlijke belediging aanhoort. Je moet steeds op je tong bijten, en op elk woord letten. Dit doe je uit liefde, maar het is moeilijk. Verdraagzaamheid moeten we dan in ons karakter opbouwen. Dit kan door Gods hulp. Wij moeten dag in dag uit steeds positief denken en handelen, want, denk aan de gevolgen van ongeduld. Wat gebeurt er als wij elkander niet verdragen kunnen? Dan komen de problemen omdat we boos worden op elkaar en lopen dan meestal rond met kwade gedachten.
Gal.5:13-15 "Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt".

  Lankmoedigheid laat mij slapen, laat mij tot rust komen. Geduld en vergeving herstellen de vrede onder vrienden. Terwijl ongeduld, boosheid, irritatie en toorn tegen mijn gezondheid werken, ze verstoren de rust en brengen slapeloze nachten mee.

  God is geduldig. Dit heeft Hij meermaals aan het volk Israël getoond. In Psalm 103:8 wordt dit ons bevestigd: "Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid." God is ook nog geduldig met ons. God is lankmoedig en niet gewillig dat één van ons verloren gaat. Hij geeft de mens telkens een kans om tot bekering te komen, omdat Hij de mens lief heeft. Ook dit moeten wij in ons achterhoofd hebben wanneer wij ongeduldig dreigen te worden. Wij dienen dan Gods liefde als voorbeeld te nemen.

Kolossenzen 3:12-17
"Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!"

Broeders en zusters, moge de vrede van Christus in uw harten regere zoals Paulus aan de gemeente van Kolosse schrijft .

Roland Claessens.

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).