1975 en de Getuigen van Jehovah

(Dit artikel werd in 1975 geschreven)

Te beginnen met 1966 en gedurende enkele jaren daarna hebben de Getuigen van Jehovah bij hun huis-aan-huis verkondiging iedereen voor het jaar 1975 gewaarschuwd, het jaar waarin volgens het Watchttorengenootschap 6000 jaar opstand tegen God zou eindigen. Alle goddelozen zouden vernietigd worden en dit 'samenstel van dingen' zou een einde nemen. Van 1975 tot 2975 moest men op aarde een duizendjarig rijk van Christus verwachten, een rijk van vrede en gerechtigheid.

Toen ernstige bijbellezers hen er op attent maakten, dat volgens Matteüs 24:35,36 niemand behalve de Vader weet wanneer hemel en aarde zullen voorbijgaan, vonden zij dat men op deze bijbeltekst niet al te veel klemtoon moest leggen, zoals ook te lezen is in de Wachttoren van 15 november 1968, blz. 693, paragraaf 35: "Het is er niet de tijd voor te spelen met de woorden van Jezus dat 'van die dag en dat uur ... NIEMAND iets af [weet], noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen' (Mat. 24:36). In deze tijd dient men zich er integendeel duidelijk van bewust te zijn dat het besluit van dit samenstel van dingen snel zijn gewelddadige einde nadert."

Nu 1975 er is, kan iedereen nagaan of de Getuigen van Jehovah ware of valse voorspellingen gemaakt hebben. Blijkbaar vrezen de Getuigen van Jehovah zelf dat hun voorspellingen voor 'vroege herfst' 1975 niet in vervulling zullen gaan, want in een brief van 15 januari 1975 beweert het Belgisch hoofdkwartier van het Wachttorengenootschap te Kraainem dat hun publicaties nooit vermeld hebben dat het jaar 1975 gelijk zou vallen met het uitbreken van de 'Grote verdrukking'. En zij halen dan zelf de woorden van Jezus aan dat niemand iets af weet van de dag en het uur! Schijnbaar is het nu wél de tijd geworden om met deze woorden van Jezus te 'spelen' zoals ze dat zelf genoemd hebben. En de trouwe dienstknechten van het Wachttorengenootschap, die langs de huizen gaan om boeken te verkopen, hebben hun liedje dan ook veranderd. Zij beweren nu ook dat ze nooit gezegd hebben dat er in 1975 iets zou gebeuren.

Weliswaar zijn de Getuigen van Jehovah i.v.m. dit onderwerp in hun publicaties veel voorzichtiger geweest, dan in hun toespraken op congressen en bij mensen aan de deur. Toch mogen zij hun vroegere beweringen niet proberen te loochenen, want duizenden mensen hebben met hun eigen oren hen horen verklaren dat in 1975 dit 'samenstel van dingen' gedaan zou zijn. En de eenvoudige Getuigen die dit goedgelovig langs de huizen hebben verkondigd, hebben het echt niet zomaar uit hun duim gezogen, want niet alleen op congressen werden zij ervoor warm gemaakt, maar ook in de publicaties van het Wachttorengenootschap werd geschreven dat 'iets' in 1975 zou gebeuren.

1975: Het begin van de laatste 1000 jaar menselijke geschiedenis

In het boek "Eeuwig leven in de vrijheid van de zonen Gods", door het Wachttorengenootschap in 1968 uitgegeven, staat op blz. 30 het volgende: "Volgens deze betrouwbare bijbelse chronologie zullen zesduizend jaar sedert de schepping van de mens, in 1975 eindigen en zal de zevende periode van duizend jaar menselijke geschiedenis in de herfst van 1975 G.T. beginnen. Dus spoedig, ja, binnen dit geslacht, zullen er zesduizend jaar van 's mensen bestaan op aarde om zijn."

Op blz. 37 van hetzelfde boek aan het einde van een "Tabel van betekenisvolle datums vanaf 's mensen schepping tot 7000 A.M." vinden wij twee datums:
"1975 Einde van 6de 1000-jarige dag van 's mensen bestaan (in vroege herfst)"
"2975 Einde van 7de 1000-jarige dag van 's mensen bestaan (in vroege herfst)"

Het 1000-jarige rijk van Christus valt samen met de laatste 1000 jaar menselijke geschiedenis

Deze leerstelling vinden wij in het boek "Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde" door het WTG in 1957 uitgegeven (blz. 357, paragraaf 28): "Wat een dag zal Christus' duizendjarige regering voor de gelovige mensheid zijn, daar ze de zevende en laatste duizendjarige periode van Jehovah's grote sabbatdag zal zijn! Een dag waarop er geen pogingen tot zelfrechtvaardiging meer gedaan zullen worden: een dag van rust in Gods voorzieningen door bemiddeling van Christus, en een dag van geestelijk, moreel en fysiek herstel en opbouw tot het grootste ideaal van menselijke volmaaktheid naar Gods beeld en gelijkenis, in het herstelde paradijs!"

Wanneer na 1975 (in vroege herfst) nog niets te zien is van Christus' duizendjarige regering, wanneer er nog mensen zijn die pogingen tot zelfrechtvaardiging doen, wanneer het 'aards paradijs' nog niet hersteld is, zal het vaststaan dat het Wachttorengenootschap door middel van een valse voorspelling duizenden mensen heeft bedrogen en opgejaagd.

Andere interessante dingen werden voor 1975 voorspeld.

Na 1975 geen wetteloosheid meer

Dit vernemen wij uit verschillende publicaties. In het reeds aangehaalde boek "Eeuwig leven in de vrijheid van de zonen Gods" lezen wij op blz. 378: "Sedert de val van de mens is er reeds bijna zesduizend jaar menselijke geschiedenis verstreken, en al die tijd ziet de schepping uit naar het openbaar worden van deze zonen Gods in hemelse heerlijkheid. De tijd dat Satan-de-Duivel en zijn demonen gegrepen en geketend en in de afgrond van beperking geslingerd worden, nadert nu, waarna de duizendjarige glorierijke regering van de Voornaamste Zoon van God, Jezus Christus, en van zijn verheerlijkte geestelijke broeders, de gemeente van 144.000 losgekochte zonen Gods, zal volgen."

In 'Ontwaakt' van 8 mei 1968 op blz. 19 na de ondertitel 'Het einde is nabij', staat het volgende: "Dit alles betekent dat wij het einde van dit wetteloze samenstel van dingen snel naderen. Er resten ons slechts zeer weinig jaren voordat Jehovah God zijn recht, de menselijke aangelegenheden te beheersen, zal gaan uitoefenen en alle wetteloosheid zal verwijderen." Een Amerikaanse politicus wordt dan aangehaald, die in 1960 voorspelde, dat over 15 jaar deze wereld "te gevaarlijk zal zijn om in te leven". Daarna vervolgt het artikel: "Hij voorspelde dat deze wereld tegen 1975 te gevaarlijk zou zijn! Het is interessant op te merken dat deze datum overeenkomt met die welke volgens de betrouwbaarste bijbelonderzoekingen het einde zou kenmerken van 6000 jaar opstand van mensen en demonen tegen God".

In het boek "Gods Duizendjarige Koninkrijk is nabij gekomen" door het WTG in 1974 uitgegeven, lezen wij op blz. 28, paragraaf 5: "De Duivel en zijn engelen zullen gedurende de duizend jaar dat zij in de afgrond zijn opgesloten, zijn als 'waren zij niet'."

In hetzelfde boek op blz. 130, paragraaf 35 lezen wij: "Bij gevolg zullen er ook geen medicijnmannen, geen spiritistische mediums of helderzienden en geen astrologen met hun horoscopen meer zijn, en er zullen geen Ouija-borden of andere duivelse uitvindingen van dien aard meer verkocht worden."

Wanneer na 1975 (in vroege herfst) de Satan op aarde nog invloed schijnt te hebben, wanneer de wetteloosheid nog niet verwijderd is, wanneer helderzienden en horoscopen nog te vinden zijn, zal het duidelijk zijn, dat het Wachttorengenootschap een Toren van Babel is, een 'ontrouwe slaaf', die menselijke theorieën 'verkoopt' in plaats van het ware geestelijk voedsel kosteloos uit te delen.

Na 1975 sterven er geen trouwe Getuigen meer

Nog iets merkwaardigs over die duizend jaren lezen wij op blz. 368 van het boek "De waarheid zal u vrijmaken" door het WTG in 1947 uitgegeven: "Zij die gedurende of aan het einde van de duizendjarige oordeelsdag sterven, zullen vergaan, niet wegens een overerving van de dood, maar wegens opzettelijke ongehoorzaamheid, wetteloosheid en opstand tegen Jehovah en zijn regerende Koning." Deze leerstelling wordt ook herhaald in het boek "Gods Duizendjarige Koninkrijk" door het WTG in 1974 uitgegeven (blz. 43, paragraaf 42): "Deze 'grote schare' zal onder dit duizendjarige koninkrijk de gelegenheid hebben net zolang te leven als die hemelse regering aan het bewind is -- duizend jaar, en daarna tot in alle eeuwigheid."

Wanneer na 1975 (in vroege herfst) er nog Getuigen van Jehovah zijn die sterven, zullen wij aan de hand van hun eigen voorspellingen moeten concluderen dat zij opstandelingen tegen Jehovah waren! Wij bidden echter dat zij eerder zullen inzien dat het Wachttorengenootschap valse voorspellingen heeft gemaakt.

Bijbelse kenmerken van valse profeten

En wat zegt God over mensen die valse voorspellingen maken? In Deuteronomium 18:22 lezen wij: "Wanneer de profeet in de naam van Jehovah spreekt en het woord geschiedt niet of komt niet uit, dan is dat het woord dat Jehovah niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken. Gij moogt niet verschrikt voor hem worden."

De Schrift leert ook dat iemand die beweert dat 'De tijd nabij is' (behalve in de zin dat dit al 1900 jaar geleden kon gezegd worden, zoals in Openbaring 22:10) een valse leraar is. Dit lezen wij in Lucas 21:8. "Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna."

Het Wachttorengenootschap tegenover de Heilige Schrift

Naast de valse voorspellingen vindt men in de publicaties van het Wachttorengenootschap vele leerstellingen die tegenstrijdig zijn met de Heilige Schrift.

Door een verkeerde klemtoon op de menselijkheid van Jezus te leggen, verloochent het WTG de godheid van Christus, wat tegenstrijdig is met Jesaja 9:5,6; Johannes 1:1-3 en Hebreeën 1:7,8.

Nog andere onwaarheden worden door het WTG geschreven, b.v.

  • dat wij Christus niet mogen aanbidden, wat tegenstrijdig is met Johannes 5:22,23; Hebreeën 1:6 en Openbaring 5:11-14.
  • dat Jezus pas bij Zijn doop de Christus is geworden, wat tegenstrijdig is met Lucas 2:11 en 1 Petrus 1:10,11.
  • dat Gods koninkrijk pas in 1914 werd opgericht, wat tegenstrijdig is met Marcus 9:1; Kolossenzen 1:13,14 en Openbaring 1:5,6.
  • dat de wederkomst van Christus een onzichtbare wederkomst is, wat tegenstrijdig is met Openbaring 1:7 en Matteüs 24:23-27.
  • dat de mens geen ziel heeft die blijft bestaan wanneer het lichaam sterft, wat tegenstrijdig is met Matteüs 10:28 en Openbaring 6:9-11.

Door bepaalde teksten in het Oude Testament uit hun verband te halen, schrijft het WTG dat deze aarde nooit zal vergaan. Dit is tegenstrijdig met 2 Petrus 3:10-13 en Openbaring 21:1.

Het WTG leert dat het paradijs hier op deze aarde zal zijn. Dit is tegenstrijdig met 2 Korintiërs 12:1-4 en Openbaring 2:7 (Vergelijk Openbaring 2:7 met Openbaring 22:1-4 en Openbaring 22:14,15).

Volgens het WTG bevindt de grote schare van Openbaring 7:9 zich op deze aarde. Dit is in tegenspraak zelfs met Openbaring 7:9! en ook met Openbaring 7:15, want de grote schare staat voor Gods troon in Zijn tempel. En volgens Openbaring 4:2 en Openbaring 11:19 zijn Gods troon en tempel in de hemel en niet op aarde.

Men zou nog vele bladzijden kunnen volschrijven om nog andere valse leerstellingen van de WTG-publicaties aan het licht te brengen. Maar boven aangehaalde punten volstaan ruimschoots om aan te tonen dat het WTG een valse religie propageert, een religie die tegenstrijdig is met het woord van God.

Zelf ben ik nooit Getuige van Jehovah geweest. Ik ben gewoon christen zonder meer. Ik heb veel respect voor de ijver die Getuigen van Jehovah aan de dag leggen om hun geloof te verspreiden. Mijn gebed is echter dat zij -- en trouwens alle mensen -- de Heilige Schrift zelf ernstig zouden onderzoeken en dat zij minder acht zouden geven op de geschriften en leerstellingen van een menselijk genootschap.

Laat u ook, geachte lezer, niet ontmoedigen of in de war brengen door de vele tegenstrijdige dingen die door menselijke instellingen worden geleerd. Lees geregeld in uw eigen bijbel. Dan hebt u een leidraad waarmee u alles kunt toetsen om tot de waarheid te komen. Door de Heilige Schrift spreekt God tot u. Moge de Schepper van hemel en aarde ons allen zegenen.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).