De Geest der Belofte

De bediening des geestes

Het Nieuwe Verbond, het Testament van Christus, is de bediening des Geestes (2 Korintiërs 3:7,8). In het Oude Testament werd voorspeld dat God eens zijn Geest over Zijn volk zou uitstorten (Jesaja 32:14,15; 44:2,3; 59:20,21; Ezechiël 11:17-20; 36:26,27; 37:14; 39:28,29; Joel 2:28,29). Deze voorspelling werd op de Pinksterdag na de hemelvaart van Christus vervuld (Handelingen 2:15-18).

De doop met de Heilige Geest

Aan Johannes de Doper werd geopenbaard dat de Christus met de Heilige Geest zou dopen (Johannes 1:32,33; Matteüs 3:11; Lucas 3:16,17; Marcus 1:7,8).

Voor Zijn hemelvaart heeft Jezus de apostelen bevolen in Jeruzalem te wachten totdat zij met de Heilige Geest gedoopt zouden zijn (Handelingen 1:1-5). Op de Pinksterdag werden zij met de Heilige Geest gedoopt (Handelingen 2:1-4).

Ook bij de bekering van Cornelius werden de toehoorders met de Heilige Geest gedoopt (Handelingen 11:15-17; Handelingen 10:44-48). Petrus zei dat wat toen gebeurde overeenkwam met wat op de Pinksterdag plaatsnam. Dit was om aan de Joden het bewijs te leveren dat ook de heidenen tot Christus mochten komen (Handelingen 15:7-9).

In het Nieuwe Testament zijn er geen andere voorbeelden waar iemand met de Heilige Geest werd gedoopt zoals op Pinksteren.

Wat is er op pinksteren gebeurd?

Onder het Oude Verbond, hoewel bepaalde mensen met de Heilige Geest vervuld waren, was de Geest nog niet voor iedere gelovige beschikbaar. Zelfs tijdens het leven van Jezus was de Geest nog niet gekomen (Johannes 7:39). Volgens deze tekst moest Jezus eerst verheerlijkt worden.

Daarom zegt Petrus ook in Handelingen 2:33 "Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort."

Op de Pinksterdag werden de apostelen met de Heilige Geest gedoopt. Maar dat is nog niet alles wat toen gebeurde. De Heilige Geest werd uitgestort op alle vlees (Handelingen 2:17). Wat wil dat zeggen? Hebben alle mensen op aarde op de Pinksterdag de Heilige Geest ontvangen? Toch niet. Maar vanaf Pinksteren is de Heilige Geest voor alle mensen op aarde wel beschikbaar! Vanaf die dag mag iedereen die wil, het water des levens nemen om niet (Openbaring 22:17). In die zin werd de Heilige Geest op de Pinksterdag op alle vlees uitgestort!

Hoewel hij het zelf nog niet begreep, heeft Petrus op de Pinksterdag verkondigd dat de belofte van Gods Geest ook voor de heidenen was (Handelingen 2:39). De uitdrukking "voor allen die verre zijn" slaat op de heidenen (zie Jesaja 57:19 en Efeziërs 2:11,17).

Maar dit was voor de Joden - zelfs voor Petrus - moeilijk te aanvaarden. Daarom heeft God dit bevestigd door de Geest ook op de eerste heidense bekeerlingen uit te storten op precies dezelfde wijze als op Pinksteren (Handelingen 11:15-17; 15:7-9). Op de Pinksterdag ging het niet alleen om de apostelen, maar om alle vlees. Zo ook toen de Heilige Geest bij de bekering van Cornelius werd uitgestort, ging het niet alleen om de aanwezigen maar om alle heidenen. Dit is duidelijk uit Handelingen 11:18 "Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken."

Vanaf de Pinksterdag is de Heilige Geest bij ons (Johannes 14:16). Hij is nooit weggegaan.

Daarom lezen wij nergens in het Nieuwe Testament dat na de bekering van Cornelius de Heilige Geest nogmaals zoals op Pinksteren werd uitgestort. Hij was al gekomen, volgens Johannes 14:16, voor eeuwig!

Wanneer sommige mensen nu in onze tijd tot God bidden en Hem vragen de Heilige Geest uit te storten zoals op de Pinksterdag, is dat zoiets als bidden dat God Jezus uit de doden zou opwekken! De Geest is reeds uitgestort!

Hoe ontvangen wij de belofte?

Vanaf de Pinksterdag is de Geest aanwezig en beschikbaar. Maar hoe ontvang ik de Geest? Hoe komt de Heilig Geest in mij wonen? Voor het antwoord gaan wij terug naar Handelingen twee. De toehoorders vroegen Petrus wat zij moesten doen.

 Petrus heeft niet geantwoord: "Bidt tot God totdat Hij de Geest voor u uitgestort op precies dezelfde wijze als wat u vandaag hebt gezien." Petrus antwoordde: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zo velen als de Here, onze God, ertoe roepen zal" (Handelingen 2:38-39). (Vergelijk de volgende teksten: Lucas 24:49; Handelingen 1:4; 2:33,39; Galaten 3:14,26-29; Efeziërs 1:13,14.)

Het is zo eenvoudig. Maar de mensen willen het dikwijls zo moeilijk maken. Wij lezen ook nergens dat de 3000 gedoopten in tongen spraken of wonderen deden. Integendeel. Er wordt duidelijk gezegd dat in het begin de wonderen door de apostelen werden gedaan (Handelingen 2:43; 5:12). Maar die 3000 ontvingen wel de gave van de Heilige Geest toen zij zich bekeerden en zich lieten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van hun zonden!

Hoe de Geest in onze harten wordt uitgestort lezen wij ook in Titus 3:3-7. Uit Zijn grote genade heeft God ons gered "door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens."

Door Gods Geest worden wij allen tot het ene lichaam van Christus gedoopt (1 Korintiërs 12:13). En zoals er slechts één lichaam is, zo is er ook slechts één doop (Efeziërs 4:4).

Samenvatting:

1. De uitdrukking 'doop met de Heilige Geest' wordt in het Nieuw Testament uitsluitend gebruikt als beschrijving van de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees op Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest op de heidenen bij de bekering van Cornelius.

2. Omdat de Heilige Geest vanaf dien tijd voor allen beschikbaar is, ontvangt men de gave van de Heilige Geest wanneer men zich in de naam van Jezus laat dopen tot vergeving van zonden. Bij het bad der wedergeboorte wordt de Heilige Geest over ons uitgestort.

Roy Davison

    De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).