Is Gods woord in uw hart geschreven?

Omdat Gods wetten ons ten goede zijn (Deuteronomium 10:13) dienen wij ze in ons hart te schrijven. Een bijbel op de boekenplank is niet voldoende, zelfs niet in het geheugen van onze telefoon. Om als geestelijke gids te dienen, moet Gods woord in ons hart zijn.


Wat betekent het om Gods woord in uw hart te hebben?

Gods woord woont in u en dient als leidraad voor uw leven: het is door u gekend, begrepen, gerespecteerd, geliefd en bereidwillig gevolgd.


Mensen van het Oude Verbond moesten Gods woord in hun hart hebben.

“Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat” (Deuteronomium 6:5 t/m 7). Men moet Gods woord kennen om dit te kunnen doen.

“Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen” (Deuteronomium 11:18). Wij bewaren data die wij waardevol vinden. Bewaren wij Gods woord in ons hart en in onze ziel?

“Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen” (Deuteronomium 30:11 t/m 14). Indien Gods woord in ons hart is, zal het ook in onze mond zijn. Waarover spreekt een voetballiefhebber? Over voetbal! Iemand met Gods woord in zijn hart, spreekt over Gods woord.

“De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn tong spreekt het recht; de wet van zijn God is in zijn hart” (Psalm 37:30, 31).

“Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige” (Psalm 119:11). Wanneer Gods woord in ons hart is, weten wij wat Hem behaagt en wat Hem niet behaagt, en wij willen Hem behagen.

“Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel van uw hart” (Spreuken 7:1 t/m 3).

Gods volk werd herhaaldelijk aangemoedigd om Zijn woord in hun hart te schrijven, maar de meesten deden het niet.


Weinigen hadden Gods wet in hun hart onder het Oude Verbond.

Hoewel God profeten stuurde om hen tot bekering te roepen, hoewel de trouwen hun ontrouwe broeders aanmoedigden om de Heer te kennen, weinigen onder de lichamelijke afstammelingen van Jacob hadden Gods wet in hun hart.

God verkondigde dus: “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken” (Jeremia 31:31 t/m 34).


Mensen van het Nieuwe Verbond hebben Gods wet in hun hart.

Jezus Christus heeft deze voorspelling in vervulling doen gaan. Hij kwam om Gods Nieuwe Verbond voor de hele wereld te brengen, gebaseerd op geloof i.p.v. lichamelijke afkomst, en om het ware offer voor de zonde te zijn: “Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken” (Hebreeën 10:14 t/m 17). [Zie ook Hebreeën 8:10 t/m 12.]

Christus had Gods wet in Zijn hart: “Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste” (Psalm 40:8, 9).

Omdat Jezus zonder zonde was, kon Hij de straf voor onze zonden op Zich nemen, en het Oude Verbond met het Nieuwe vervangen: “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem” (2 Korintiërs 5:21).

Onder het Nieuwe Verbond bestaat Gods volk per definitie uit de mensen die Gods wet in hun hart hebben: “Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. Want Mozes schrijft: De mens, die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? namelijk om Christus te doen afdalen; of: Wie zal in de afgrond nederdalen? namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken” (Romeinen 10:4 t/m 8).


Hoe kunnen wij Gods wet in ons hart hebben?

Wij moeten ons hart erop richten Gods woord te ontvangen. In de gelijkenis van de zaaier, draagt Gods woord vrucht uitsluitend in goede en vrome harten (Lucas 8:15).

Van Koning Rechabeam wordt gezegd: “Hij deed wat kwaad is, want hij had er zijn hart niet op gezet de HERE te zoeken” (2 Kronieken 12:14).

Ezra was anders. “Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken en haar te volbrengen” (Ezra 7:10).

Onze harten moeten ontvankelijk zijn. God zei aan Ezechiël: “Mensenkind, neem al de woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart op en hoor ze aan met uw oren'' (Ezechiël 3:10).

Gods woord moeten wij aannemen: “Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden” (Jakobus 1:21).

Het is niet voldoende om een godsdienstige vergadering iedere zondag bij te wonen. De wet van God moet in ons hart geschreven zijn. Paulus zei aan de gelovigen te Korinte dat zij een brief van Christus waren, “Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten” (2 Korintiërs 3:2, 3).

Wanneer Gods wet in onze harten geschreven is, doordringt die gans ons wezen: onze gedachten, woorden en handelingen worden daardoor beïnvloed.


Slechte dingen mogen niet in ons hart geschreven zijn.

Onze verdorven maatschappij is steeds bereid haar goddeloze meningen en materialistische principes in onze harten te schrijven. Hoe wordt dit gedaan? Hoofdzakelijk door de media, de scholen en sociale omgang.

Om Gods wet in onze harten geschreven te hebben, moeten wij slechte invloeden vermijden en weerstaan. Wij moeten oppassen wat wij lezen, wat wij bekijken, wat wij beluisteren. Wij moeten oppassen wie onze kameraden zijn: “Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden” (1 Korintiërs 15:33).

Wij moeten ook opletten wie onze virtuele vrienden zijn. De mensen in filmen kunnen een invloed hebben op hoe wij denken en voelen. Zelfs de “gooie jongens” zijn dikwijls slecht. Deze invloed is geniepig. Onzedelijkheid, bij voorbeeld, wordt op televisie, in filmen en op school als normaal, aanvaardbaar gedrag afgeschilderd en valselijk voorgesteld als zonder slechte gevolgen. Dit is door de satan geînspireerd.

Wat als iemand iedere avond bij u aanbelde, binnen kwam en de gehele avond doorbracht met wereldse taal te gebruiken en onfatsoenlijke afbeeldingen aan uw kinderen te tonen?

Zou u als christen hem niet de deur wijzen en vertellen dat hij niet welkom is? Toch verwelkomen vele christenen een dergelijke bezoeker in huis iedere dag. Zijn paraaf is T.V.

Het Internet is ook een verlokkende bron van slechte invloed.

“Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken?” (Spreuken 6:27). Indien wij vuilnis eten worden wij ziek. Indien wij onze geest met vuilnis vullen, zullen wij een zieke geest hebben. Indien wij pornografie bekijken, zulen wij een pornografische denkwijze ontwikkelen. Indien wij ons hart met ijdelheid vullen, zal ons leven tevergeefs zijn.

Daartegenover, indien wij onze harten met Gods woord vullen, zullen wij geestelijk gezond en sterk zijn. Laten wij onze harten opnieuw aan God wijden.


Tijd is vereist om Gods woord in ons hart te schrijven.

Indien Gods woord in ons hart is, zal het ook in het hart van onze dag zijn. De gelegenheid moeten wij ten nutte maken omdat de dagen kwaad zijn (Efeziërs 5:16; Kolossenzen 4:5). Dit betekent dat wij onze tijd nuttig moeten gebruiken.

Het grootste gedeelte van onze dag wordt onvermijdelijk aan dagelijkse karweitjes besteed. Slechts een klein gedeelte is beschikbaar om te doen wat wij willen. Hoe gebruiken wij deze kostbare tijd? Om Gods woord in ons hart op te nemen? Of verspillen wij die door genotzucht?

Om God toe te laten Zijn woord in onze harten te schrijven, moeten wij de diensten en bijbelstudies geregeld bijwonen. Dagelijks dienen wij uit de bijbel te lezen of opnames van de bijbel te beluisteren. Indien ons dagschema dit niet toelaat, moeten wij het misschien herschikken. Op bepaalde dagen kunnen wij wellicht grotere blokken tijd wijden aan het opnemen van Gods woord in onze harten.


“Het woord van Christus wone rijkelijk in u” (Kolossenzen 3:16).

Moge Gods woord ons hart doordringen om ons geestelijk te leiden. Moge Zijn woord in onze gesprekken zijn. Laten wij Gods woord aan onze kinderen leren, daarover spreken bij ons thuis, terwijl wij in de auto zijn, wanneer wij gaan slapen en wanneer wij opstaan. Laten wij Gods geboden op de tafel van ons hart schrijven. Alleen dan mogen wij ons volk van God noemen. Amen.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).