Hoe kan men de Schrift verstaan?

Is het mogelijk de Schrift te verstaan?

Jezus zei: "Vraagt en men zal u geven; zoekt en gij zult vinden; klopt en men zal u opendoen. Want wie vraagt, ontvangt; wie zoekt, vindt; en wie klopt, hem doet men open" (Matteüs 7:7,8).

Wie de waarheid zoekt, kan de Schrift verstaan. God, die de mensen geschapen heeft, heeft zijn kinderen een verstaanbaar boek gegeven.

De Schrift zelf maakt er aanspraak op, verstaanbaar te zijn. Over het Oude Testament zegt God: "Waarachtig, de geboden, die ik u heden geef, zijn voor u niet te hoog of buiten uw bereik. Ze liggen niet in de hemel, zodat ge kunt zeggen: 'Wie stijgt voor ons op naar de hemel, om ze voor ons te gaan halen, en ze ons te verkondigen, opdat we ze kunnen volbrengen?' Ze liggen niet aan de overkant van de zee, zodat ge kunt zeggen: 'Wie steekt voor ons over naar de andere kant van de zee, om ze voor ons te gaan halen en ze ons te verkondigen, opdat we ze kunnen volbrengen?' Neen, het woord is voor u heel dichtbij; het ligt in uw mond en uw hart, zodat ge het ook kunt volbrengen" (Deuteronomium 30:11-14).

Het Nieuwe Testament is eveneens verstaanbaar. De apostel Paulus zei: "We schrijven u toch niets anders, dan wat gij leest en verstaat" (2 Korintiërs 1:13).

Is de Schrift gemakkelijk te verstaan?

Voor het merendeel is de Schrift eenvoudig geschreven. Toch zijn er moeilijke delen. Lees eerst wat gemakkelijk is. Wanneer u eenmaal het eenvoudige begrijpt, kunt u op basis daarvan het moeilijke ook verstaan.

Wanneer iemand wiskunde gaat studeren, is er veel dat nog boven zijn vermogen ligt. Maar hij begint met het eenvoudige en werkt zich dieper in de stof totdat hij het moeilijke ook begrijpt.

Zo is het ook met de Schrift. Velen verstaan de Schrift niet, omdat ze er geen moeite voor doen.

Struikelblokken

De Satan kent vele manieren om de mensen van de Schrift af te houden. Indien ze de bijbel toch lezen, tracht hij hen in verwarring te brengen.

Eerst probeert hij de mensen te doen geloven, dat ze Gods woord toch niet kunnen verstaan. Hij wijst naar de knappe theologen, die allerlei uiteenlopende theorieën naar voren brengen en hij zegt: "Als zij de Schrift niet kunnen verstaan, hoe zou dat voor jou mogelijk zijn?" Maar volgens de Schrift kunnen eenvoudige mensen Gods woord beter verstaan dan geleerden. De Schrift is voor gewone mensen geschreven. Petrus en Johannes waren geen theologen. Zij waren vissers.

Voor jonge mensen volgt de Satan een andere tactiek. Hij zegt: "De Schrift is ouderwets. Jullie zijn modern. Je denkt toch niet dat je iets uit een tweeduizend jaar oud boek kunt leren!" Maar in wezen zijn de mensen niet veranderd. De moderne mens kan wel met een raket naar de maan vliegen, maar op geestelijk en moreel gebied zit hij nog met dezelfde problemen. Over die problemen van het hart heeft de Schrift iets te zeggen.

Soms beweert de Satan: "De Schrift is niet betrouwbaar. Door de eeuwen heen is verandering opgetreden." Maar hij liegt, zoals gewoonlijk. Geen boek uit de oudheid is zo goed gedocumenteerd als de bijbel. De nauwkeurigheid van het Oude Testament is door de "Dode Zee Rollen" nogmaals bevestigd. Een handschrift van Jesaja is gevonden, bijna duizend jaar ouder dan wat we voordien hadden. De verschillen zijn zeer gering. Voor het Nieuwe Testament zijn er drie bijna volledige handschriften uit de vierde eeuw. Er zijn honderden kleinere gedeelten, die nog ouder zijn. Op basis van deze handschriften is het mogelijk een zeer nauwkeurige tekst samen te stellen. God heeft de Schrift niet alleen doen schrijven. Hij heeft er ook voor gezorgd, dat die bewaard gebleven is.

Leest iemand de Schrift toch, dan geeft de Satan het nog niet op. Hij kent andere trucjes. Hij weet dat hij de mensen er gemakkelijk toe kan brengen, de Schrift op een verkeerde manier te lezen.

Soms leest iemand de Schrift om een gekoesterde idee te verdedigen. Hij zoekt tot hij vindt, al moet hij vele teksten over het hoofd zien en andere verdraaien.

Wanneer iemand de Schrift op die manier bestudeert, wordt hij door de Satan aangemoedigd; want zodoende is alles te 'bewijzen', zelfs de donkerste stellingen uit de hel.

Ook keurt de Satan het goed wanneer iemand de Schrift op een zeer wetenschappelijke en onpersoonlijke manier benadert. Theologen studeren dikwijls zo. De Schrift wordt ontleed: uit elkaar gehaald. Alles wordt zo ingewikkeld gemaakt dat hun uitleg veel moeilijker is, dan de Schrift zelf. Die methode van studeren is voor de Satan ongevaarlijk.

Er zijn ook 'vromen' die de Schrift ijverig lezen, zonder die op hun eigen leven toe te passen. Satan glimlacht maar. Zulken dienen hem goed.

De Schrift wordt dikwijls oppervlakkig gelezen, bij wijze van godsdienstoefening, door mensen die van ritueel houden. Men mompelt maar de woorden zonder over de betekenis na te denken.

Er zijn veel verkeerde manieren om de Schrift te lezen. Jezus zei van de godsdienstige leiders van zijn tijd: "Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent, daarin het eeuwig leven te hebben; welnu, zij zijn het, die van Mij getuigen. Maar gij wilt niet tot Mij komen, om het leven te hebben" (Johannes 5:39,40).

Men kan de Schrift verstaan. Maar het is ook mogelijk de Schrift zonder nut te lezen, indien men niet wenst te verstaan. Dikwijls verstaat een kind niet wat zijn ouders zeggen, omdat hij niet wil verstaan. Wij volwassenen moeten oppassen, dat we niet hetzelfde doen tegenover God.

Struikelblokken zijn er. Indien we de waarheid niet liefhebben, zullen we zeker verkeerd uitkomen. Paulus vertelt waarom bepaalde mensen de "goddeloze" zullen volgen: "Zijn verschijning zal geschieden als een werk van de Satan, met allerlei valse kracht, tekenen en wonderen, en met allerlei misdadige misleiding voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding. En daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven; opdat allen zouden veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar behagen hadden in de ongerechtigheid" (2 Tessalonicenzen 2:9-12).

Deze tekst geldt als een ernstige waarschuwing. Laten wij God, die Waarheid is, liefhebben met geheel ons wezen. Dan zullen we de Schrift verstaan, en de strikken van de Satan ontwijken.

Korte inleiding tot de Heilige Schrift

De bijbel bestaat uit kortere stukken, 'boeken' genoemd, die tot één geheel zijn verzameld. Deze geschriften zijn door ongeveer 40 mannen over een periode van plusminus 1500 jaar geschreven.

De schrijvers werden door God geïnspireerd, d.w.z. God heeft ze op wonderbaarlijke manier laten weten, wat ze moesten zeggen. Paulus schreef: "De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid" (2 Timoteüs 3:16).

De bijbel heeft twee grote delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament was Gods verbond met de Israëlieten vóór de komst van de Christus. Daarin vinden we de vroege geschiedenis van de wereld, de wet van Mozes en de geschriften van de profeten. Jezus kwam om de voorspellingen van het Oude Testament te volbrengen. Hij heeft het Nieuwe Testament ingesteld, dat de plaats van het oude inneemt (Zie Hebreeën 8:7-13). Als bindend verbond gold het Oude Testament alleen voor de Israëlieten. Het Nieuwe Testament is voor alle mensen geldig. Christenen leven dus onder het gezag van het Nieuwe Testament.

Veel verwarring ontstaat, wanneer dit verschil niet in acht wordt genomen. Christenen zijn niet verplicht de reglementen en voorschriften van het Oude Testament te houden. Zij bestuderen deze voor hun algemene onderricht, maar Gods verbond voor hen is het Nieuwe Testament.

De twee Testamenten zijn onderverdeeld in kortere stukken, die 'boeken' heten. Sommige boeken zijn als geschiedenis geschreven. In het Oude Testament staan ook wetten, gedichten en profeten. In het Nieuwe Testament vindt men geschiedenis, één boek van visioenen (Openbaring) en brieven waarin de christelijke leer wordt uitgelegd.

Waar moet men beginnen?

Omdat de bijbel een verzameling van geschriften is, is het niet nodig dat men van het begin af aan leest. Ieder boek mag afzonderlijk bestudeerd worden.

Indien iemand de Schrift helemaal niet of heel weinig gelezen heeft, zou hij er misschien goed aan doen, met het Nieuwe Testament te beginnen.

Eerst vindt hij de vier Evangeliën: vier aparte beschrijvingen van het leven van Jezus. Daarna leest hij Handelingen. Dit boek geeft een verslag van het oprichten van de gemeente van Christus en verhaalt handelingen van enkele predikers in de jonge gemeente. Uit dit boek kan men leren, hoe men christen wordt. Daarna komen de brieven, geschreven om de leer van Christus uit te leggen.

Om het Nieuwe Testament in zes maanden door te nemen, hoeft u per dag maar tien minuten te lezen.

Enkele regels voor bijbelstudie

Door enkele eenvoudige principes in acht te nemen, kunt u de Schrift gemakkelijker verstaan.

1. Bestudeer de Schrift uit liefde voor God en voor de waarheid.

2. Stel uw hart open voor nieuwe inzichten. Wees bereid uw meningen te herzien, wanneer u ontdekt dat ze met Gods woord niet in overeenstemming zijn.

3. Pas wat u leert, steeds toe op uw eigen leven. Stel u de vragen: Volgens Gods woord, wat moet ik doen? Wat moet ik in mijn leven veranderen? Wat verwacht God van mij?

4. Let op wie de schrijver of spreker is. In sommige plaatsen laat God zelfs de duivel aan het woord. Dit betekent niet dat we moeten doen, wat de Satan voorstelt, maar dat we voor dergelijke raad moeten oppassen. In het boek van Job houden zijn drie vrienden lange toespraken. We moeten niet alles geloven wat ze zeggen, want aan het einde van het boek zegt God tegen één van hen: "Mijn gramschap is tegen u en uw beide vrienden ontstoken, omdat gij over Mij niet de waarheid hebt gezegd, zoals mijn dienaar Job." Om een tekst te verstaan moet men beseffen wie spreekt.

5. Stel ook de vraag: Tot wie waren deze woorden gericht? Sommige geboden zijn voor iedereen. Andere geboden waren slechts voor bepaalde mensen bedoeld. Bijvoorbeeld: Jezus heeft Petrus eens gezegd, dat hij zijn net in zee moest werpen. Dat was natuurlijk voor Petrus alleen en niet voor ons (hoewel wij uit zijn voorbeeld iets kunnen leren). Maar het gebod van Jezus, God lief te hebben, geldt voor iedereen.

6. Laat alles in zijn juiste verband. Neem geen enkel vers uitsluitend op zichzelf. Door een passage uit zijn verband te halen, krijgt men al gauw een verkeerde indruk.

7. Zoek naar de echte bedoeling van de schrijver. Men heeft niet het recht een eigen verklaring of betekenis aan een tekst te geven. Wij moeten de bedoeling van de schrijver nagaan. Vooral moet men hiervoor oppassen in het bestuderen van de Profeten. Bepaalde radiosprekers proberen sensationeel te zijn, door aan de profetieën een hedendaagse verklaring te geven. Pas daarvoor op. Wanneer men de tekst nauwkeurig leest, ontdekt men, dat het op iets heel anders betrekking heeft.

8. Alvorens een gevolgtrekking over een onderwerp te maken, bestudeer alle teksten in de Schrift, die over dat onderwerp iets te zeggen hebben. Door zekere teksten over het hoofd te zien, kan men een verkeerd begrip vormen. Natuurlijk moet men wel zoeken om alle teksten over een bepaald onderwerp te vinden. Vooral als men nog niet goed thuis is in de bijbel, zal dit moeilijk gaan. Maar hoe meer iemand de Schrift leest, hoe gemakkelijker dit wordt.

Hier kan een concordantie van nut zijn: een alfabetische lijst van alle woorden, die in de Schrift voorkomen. Bij ieder woord zijn de schriftplaatsen vermeld, waar dat woord te vinden is. Bijvoorbeeld: als iemand het onderwerp 'geloof' wil bestuderen, zoekt hij het woord 'geloof' in de concordantie op. Daar treft hij alle teksten aan, die dat woord gebruiken. Ook kan hij verwante woorden, zoals 'vertrouwen', opzoeken.

9. Wees tevreden met wat geopenbaard is, en zoek niet steeds naar verborgen dingen. "Wat verborgen is, ligt bij Jahweh, onze God; maar wat geopenbaard is, blijft eeuwig voor ons en onze kinderen van kracht, opdat we alle woorden van deze Wet onderhouden" (Deuteronomium 29:29). Sommigen zien Gods boodschap over het hoofd, omdat ze steeds naar dingen vragen, die God niet heeft bekendgemaakt.

10. Laat onduidelijke teksten door duidelijke teksten verklaard worden. Soms kan een passage op verschillende manieren worden opgevat. Wanneer dit voorkomt, kan men alle verklaringen buiten beschouwing laten, die strijdig zijn met duidelijke teksten.

11. Wees er zeker van dat u de woorden verstaat. Dit lijkt vanzelfsprekend. Toch zijn er vele misverstanden over de Schrift, omdat mensen bepaalde woorden niet begrijpen. Indien u een woord niet verstaat, zoek het in een woordenboek op. Af en toe zult u woorden aantreffen, die niet in een gewoon woordenboek te vinden zijn. Deze woorden kunt u in een bijbelswoordenboek opzoeken. Vele gewone bibliotheken hebben zulke woordenboeken.

12. Maak een juiste onderscheid tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik. Indien de schrijver iets letterlijk heeft bedoeld, is het verkeerd om het figuurlijk op te nemen. Indien hij iets figuurlijk heeft bedoeld, is het verkeerd om het letterlijk op te nemen. Gewoonlijk is het niet moeilijk dit onderscheid te maken, indien men aandachtig leest.

Een brief van een Vriend

Een meisje kreeg een brief van haar verloofde, die met vakantie was. Toen hij terugkwam, zei ze: "Dank je wel voor je brief. Neem het me niet kwalijk, maar ik heb het zo druk gehad, dat ik hem nog niet gelezen heb."

Komt zoiets voor? Wij ontvangen graag post, vooral van vrienden. We màken tijd, om onze post te lezen.

De Schrift is feitelijk een brief van een Vriend, onze Schepper. Hij zal het ons wèl kwalijk nemen, indien we op de dag des oordeels zeggen: "Ik had het zo druk. Uw brief heb ik niet gelezen. Ik wist niet wat U van mij verlangde."

Wanneer we de Schrift niet lezen, is dat een teken dat we de Schrijver niet liefhebben. God heeft ons lief. Hij heeft ons leven geschonken. Bovendien heeft Hij ons een leidraad voor het leven gegeven. Laten wij Zijn brief met aandacht lezen.

God zal u helpen

Wanneer u de Schrift leest, vraag Gods hulp om die ook te verstaan. Hij zal u de nodige bijstand geven. Wanneer u zich door de Schrift laat leiden, zult u op aarde een waardevol leven hebben met eeuwig leven in het vooruitzicht.

Uit geloof en liefde voor de Waarheid, kan men de Schrift verstaan.

Roy Davison

De Schriftaanhalingen in dit artikel zijn uit de Petrus Canisius Vertaling.