Met Christus

Kort voor zijn dood heeft Jezus gebeden dat Zijn volgelingen met Hem mochten zijn: "Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn" (Johannes 17:24).

Wenst u met Christus te zijn? Paulus schreef: "Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste" (Filippenzen 1:23).

De geroepen en uitverkoren gelovigen zullen met Hem zijn (Openbaring 17:14). "Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen -- anders zou Ik het u gezegd hebben -- want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben" (Johannes 14:1-3).

Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij, na dit leven, eeuwig met Christus zullen zijn?

Sterven

Wij moeten met Christus sterven.

"Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden" (Matteüs 16:24,25).

Opstaan

Indien wij met Christus sterven, zullen wij ook met Christus opstaan.

"Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen" (Romeinen 6:3,4).

Leven

Indien wij met Christus sterven en opstaan, zullen wij ook met Christus leven.

"Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus" (Romeinen 6:8-11).

Daarom schreef Paulus ook aan de Galaten: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven" (Galaten 2:20).

Maaltijd houden

Indien wij met Christus leven, mogen wij ook samen met Christus aan tafel.

"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij" (Openbaring 3:20).

"Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten" (Johannes 6:35).

Wandelen

Indien wij trouw blijven, mogen wij met Christus in witte klederen wandelen.

"Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen" (Openbaring 3:4,5).

Verschijnen

Bij Zijn komst zullen wij met Christus verschijnen.

"Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (Kolossenzen 3:1-3).

Regeren

Wij zullen met Christus regeren.

"Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon" (Openbaring 3:21).

God heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus en heeft ons mede opgewekt en ons "mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus" (Efeziërs 2:6). Letterlijk staat er in de grondtekst geschreven: "En deed ons meezitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus".

"Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen" (2 Timoteüs 2:11,12).

Laten wij met Christus sterven en opstaan, met Hem leven en maaltijd houden. Dan mogen wij ook, indien wij volharden, met Hem in witte klederen wandelen, met Hem in heerlijkheid verschijnen, en tot in alle eeuwigheden met Hem regeren (Openbaring 22:5). Amen.

Roy Davison

    De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).