Uw naam worde geheiligd

Gods naam wordt door velen misbruikt. "Voortdurend, de gehele dag, wordt mijn naam gelasterd" zegt God (Jesaja 52:5). Valse eden werden onder het Oude Verbond verboden: "Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de HERE" (Leviticus 19:12). Christenen mogen geen enkele eed afleggen (Matteüs 5:33-37).

Gelovigen mogen Gods naam nooit vervloeken of lasteren. Zelfs een ijdel gebruik daarvan is verboden: "Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt" (Exodus 20:7). 'IJdel' betekent 'ledig, nutteloos, zinloos, zonder inhoud of betekenis'. Gods naam mogen wij uitsluitend gebruiken wanneer wij iets zinnigs en eerbiedigs over Hem te zeggen hebben. Zijn naam mogen wij niet als ijdel stopwoord in onze conversatie gebruiken. Mensen die hun taal doorspekken met 'o God', 'Jezus', 'o hemel', enz. ontheiligen Gods naam. Wanneer men dit al jaren deed voor men christen werd, zal bewuste inspanning vereist zijn om die oneerbiedige gewoonte af te leren.

Onlangs hoorde ik de bewering dat Exodus 20:7 betrekking heeft uitsluitend op de naam 'Jahwe' en niet op andere namen voor God. Dit doet mij aan de Farizeeën denken die beweerden dat een eed op de tempel of op het altaar niets is (Matteüs 23:16-22). De naam 'Jezus' betekent 'Jahwe redt'. Het Hebreeuws woord 'Jahwe' wordt in het Nieuwe Testament met 'Heer' en 'God' vertaald. Er is daarom wezenlijk geen verschil tussen ijdel gebruik van 'o God' en 'o Jahwe'. Wanneer men de hemel aanroept, roept men de troon van God aan en Hem die erop gezeten is (Matteüs 23:22).

Jezus heeft ons gewaarschuwd dat wij zelfs voor ieder ijdel woord rekenschap zullen moeten afleggen (Matteüs 12:34-37)!

Vervangwoorden voor Gods naam en voor vervloekingen zijn eveneens oneerbiedig: 'o jee' als vervanging voor 'o Jezus', 'potverdorie' als vervanging voor 'God verdoeme', 'verdomme' als vervanging voor 'verdoeme', enz. (Zoekt in de dikke Van Dale deze woorden maar eens op!)

Dit wordt ook door de meeste niet-christenen begrepen die dan weinig respect zullen hebben voor gelovigen die Gods naam ijdel gebruiken.

"Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd" (Matteüs 6:9).

Roy Davison

    De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).