Blijft Wakker

Een prediker dient de gelovigen wakker te houden. Petrus schreef: "Ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden". Hij had net geschreven: "Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die in u is, versterkt zijt" (2 Petrus 1:12,13).

Eenmaal het evangelie horen is niet voldoende. Wij vergeten Gods woord indien ons geheugen niet wordt opgefrist.

Daarom schreef Petrus zijn brieven: "Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en van het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland" (2 Petrus 3:1,2).

Hoe blijven we wakker? Door herinnerd te worden aan het profetisch woord en aan het gebod der apostelen.

"Blijft dit in herinnering brengen" schreef Paulus (2 Timoteüs 2:14). Uit het voorgaande leren wij waaraan wij herinnerd moeten worden. "Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt" ... "Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen" (2 Timoteüs 2:8,11-13).

 • "Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt." Indien wij dit onthouden, zullen wij niet indommelen.

 • "Het woord is betrouwbaar." Indien wij dit onthouden, zullen wij Gods woord lezen en ernaar leven.

 • "Indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven." De herinnering hieraan geeft ons kracht om voor God zowel te leven als te sterven.

 • "Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen." Als wij dit onthouden, blijven we volharden, wetende dat ons "arbeid niet vergeefs is in de Here" (1 Korintiërs 15:58).

Om wakker te blijven, moeten we steeds herinnerd worden aan het goed nieuws van redding uit genade door de opstanding van Jezus Christus.

Wij mogen ook niet vergeten hoe wij moeten leven.

Aan Titus schreef Paulus: "Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen" (Titus 3:1,2).

 • "Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen" (Titus 3:1,2). Wij onderwerpen ons aan de Vader der geesten (Hebreeën 12:9), aan de wet Gods (Romeinen 8:7), aan de gerechtigheid Gods (Romeinen 10:3). "Onderwerpt u dus aan God" (Jakobus 4:7). "Gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten" (1 Petrus 5:5). "Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt" (1 Korintiërs 14:34). "Vrouwen, weest aan uw man onderdanig" (Efeziërs 5:22).

 • "Herinner hen eraan dat zij ... gehoorzaam ... zijn" (Titus 3:1,2). "Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen" (Handelingen 5:29). "Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles" (Kolossenzen 3:20). "Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het, die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen" (Hebreeën 13:17).

 • "Herinner hen eraan, dat zij ... tot alle goed werk bereid zijn" (Titus 3:1,2). "Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen" (Efeziërs 2:10). "Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken" (Matteüs 5:16).

 • "Herinner hen eraan, dat zij ... geen lastertaal uiten" (Titus 3:1,2). "Spreekt geen kwaad van elkander, broeders" (Jakobus 4:11). Dit wordt soms vergeten.

 • "Herinner hen eraan, dat zij ... niet twisten" (Titus 3:1,2). "Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen" (2 Timoteüs 2:24).

 • "Herinner hen eraan, dat zij ... vriendelijk zijn" (Titus 3:1,2). "Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend" (Filippenzen 4:5).

 • "Herinner hen eraan, dat zij ... alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen" (Titus 3:1,2). "Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld" (Kolossenzen 3:12).

Blijft wakker. Jezus komt.

Roy Davison

  De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).