Het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente

"Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend" (1 Korintiërs 14:34 t/m 38).

Dit gebod des Heren is niet moeilijk te verstaan.

Het wordt echter door sommigen wel moeilijk aanvaard.

Toen een vrouwelijke dominee op televisie werd gevraagd wat zij van deze tekst dacht, antwoordde zij: "Ik veeg mijn broek eraan." Zij was tenminste rechtuit.

Sommigen proberen op subtieler wijze deze duidelijke uitspraak van Gods Geest te omzeilen.

Onlangs hoorde ik de bewering dat 'zwijgen' hier betekent 'zich rustig houden' en dat 'spreken' betekent 'luidruchtig spreken', en dat de vrouwen dan wel mogen spreken indien ze rustig spreken!

Laten we de betekenis van deze woorden grondig onderzoeken. Terloops wil ik echter eerst opmerken dat deze bewering duidelijk in strijd is met het verband. Mogen de mannen dan wel luidruchtig spreken? De tekst wijst op een verschil tussen mannen en vrouwen (duidelijk door het feit dat de vrouwen hun mannen thuis om opheldering moeten vragen). Hoeven de mannen zich dan niet rustig te houden?

Het Grieks woord hier voor zwijgen is SIGATOOSAN, de tegenwoordige, bevelende vorm van SIGAOO. Wat zeggen enkele Griekse woordenboeken hiervan? Analytical: "To be silent, keep silence" [te zwijgen, stilte bewaren]; Thayer: "To keep silence, hold one's peace" [stilte te bewaren, zwijgen]; Arndt & Gingrich: "Be silent, keep still ... in the senses: a. say nothing, keep silent ... b. stop speaking, become silent ... c. hold one's tongue, keep something (a) secret." A.&G. rangschikken 1 Korintiërs 14:34 onder betekenis a. "say nothing, keep silent" [niets zeggen, zwijgen].

Hier zijn alle teksten in het NT waar SIGAOO voorkomt:
Lucas 9:36 - "En zij zwegen en verhaalden in die dagen aan niemand iets van hetgeen zij gezien hadden."
Lucas 18:39 - "En die vooraan liepen, bestraften hem, dat hij zwijgen zou."
Lucas 20:26 - "En zij verwonderden zich over zijn antwoord en hielden zich stil."
Handelingen 12:17 - "En hij wenkte met zijn hand, dat zij zwijgen moesten."
Handelingen 15:12 - "En de gehele vergadering werd stil."
Handelingen 15:13 - "En nadat dezen uitgesproken waren..." [letterlijk: ophielden met spreken].
Romeinen 16:25 - "Eeuwenlang verzwegen".
1 Korintiërs 14:28 - "Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente" [i.v.m. vreemde talen].
1 Korintiërs 14:30 - "Maar indien aan een ander, die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen."
1 Korintiërs 14:34 - "Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen."

Het Grieks woord voor 'spreken' ("het is haar niet vergund te spreken", "het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente") is LALEIN, infinitief van LALEOO. Wie Grieks maar een beetje kent, weet dat dit het gewoon woord is voor 'spreken'. Het heeft niet de bijzondere betekenis van 'luidruchtig spreken'.

Het Grieks woord voor 'gemeente', EKKLEESIA, betekent 'vergadering' zowel in effectieve als in bepalende zin. Wie in een onbekende taal spreekt, moet 'zwijgen in de gemeente' tenzij een tolk aanwezig is (1 Korintiërs 14:28). Dit slaat op de feitelijke vergadering. Dat de vrouwen "in de gemeenten" moeten zwijgen (1 Korintiërs 14:34) en dat het lelijk staat "voor een vrouw te spreken in de gemeente" (1 Korintiërs 14:35) heeft ook betrekking op de feitelijke vergaderingen. In 1 Korintiërs 14:34 vinden wij ook de bepalende zin ("Zoals in alle gemeenten der heiligen") gevolgd door de effectieve zin ("moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen"). "Alle gemeenten der heiligen" slaat dus niet op de feitelijke samenkomsten, maar op alle plaatselijke gemeenten van Christus. M.a.w. in alle gemeenten van Christus zwijgen de vrouwen in de samenkomsten.

Een geestelijk mens zal wel begrijpen dat wat Paulus hier schrijft een gebod van de Heer is, en wie dit niet erkent, wordt in de gemeenten van de heiligen niet erkent.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).