Wijsheid

Wat is géén wijsheid voor God?

 Velen denken dat ze God niet nodig hebben. Ze stellen slechts vertrouwen in het beperkte verstand van de mens.

 "Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werdt: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here" (1 Kor. 1:18-31).

 Met wereldse wijsheid zullen wij er dus niet komen.

 De Joden moesten tekenen hebben: "Eerst zien en dan geloven". Hebt u er al bij stilgestaan dat dit eigenlijk een verkeerde uitdrukking is? Als je iets gelooft, heb je het aangenomen van iemand op wie je vertrouwt. Maar als je het ziet, is er geen geloof meer.

 Wij christenen vertrouwen op God, dat Zijn Zoon zal terugkomen; wij geloven Hem. Maar de meeste mensen van nu zijn net als de Grieken van toen; ze zoeken wereldse wijsheid.

 Op de scholen wordt er geleerd dat het leven niet ontstaan is door schepping maar door evolutie. (Ik persoonlijk vergelijk de evolutie met een explosie in een drukkerij waar ná de ontploffing een boek zomaar door toeval ontstaan zou zijn.)

 De mens meent wijzer te zijn dan God en gooit het scheppingsverhaal overboord. Maar als men dit doet, verwerpt men een deel van Gods Woord. God Zelf heeft immers onder leiding van zijn Heilige Geest zijn Woord doen schrijven: "Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is de profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken" (2 Petr. 1:20,21). Als er dus in de bijbel staat dat God de wereld geschapen heeft, is dit zo. Wie op menselijke wijsheid vertrouwt, is blind. "De wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God" (1 Kor. 3:19).

 Onlangs las ik volgend verhaaltje: Op een schip in volle zee was er een gelovige matroos. De kapitein wist dit en wou hem belachelijk maken. In het bijzijn van de andere bemanningsleden nam hij zijn verrekijker en na een tijdje overal gekeken te hebben zei hij: "Heel de horizon heb ik afgezocht en God zie ik nergens." Alle matrozen moesten natuurlijk lachen, behalve de gelovige. Hij antwoordde: "Natuurlijk ziet u God niet. U kijkt met blinde ogen door iets te klein. Gods werken zijn overal, maar wie voor God zijn ogen toesluit, ziet Hem nergens."

 Als gelovige gaan je ogen open voor God en zijn heerlijkheid. In je leven zie je hoe Hij heeft ingegrepen. De natuur is steeds wonderlijker: al dat leven van groot tot ontzettend klein heeft God gemaakt!

 De mens probeert van alles te verzinnen om God maar niet te moeten erkennen en gehoorzamen. Trouwens een leer door mensen opgebouwd is vergankelijk, gebaseerd slechts op eigen inzicht of wijsheid. Ons geloof moet op de kracht van God berusten: "Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. ... Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken" (1 Kor. 2:1-5, 12,13).


Wat is dan wél wijsheid voor God?

 Voor God zijn wij wijs indien wij erkennen dat wij zwak zijn en zonder Hem niets kunnen. Wij mogen niet op ons eigen vertrouwen, want dan loopt het fout. Wij krijgen pas wijsheid als we in de Here roemen: "Wie roemt, roeme in de Here" (1 Kor. 1:31). "Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt" (Ef. 1:17- 23).

 Wat houdt wijsheid in voor een christen? "Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zulfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels; want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten" (Jak. 3:13-18). Zo is de ware wijsheid.

 Christenen dienen ook een voorbeeld van wijsheid voor de wereld te zijn: "Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan" (Kol. 4:5).

Johan Geens

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).