Wie wil er nog Jezus volgen?

  Persoonlijk zag ik door het bos der kerken niet meer de kerk van Christus, waarvan Jezus leerde dat Hij die zou bouwen op Zichzelf, de Rots, en dat Hij als Hoofd van zijn kerk met haar zou zijn tot het einde der eeuwen. In al de jaren dat ik zocht naar de belijdende kerk van Christus werd het duidelijk dat de bron van geloof niet in de gekende kerken lag door het feit al van hun ontstaansgeschiedenis, hun verschillende vormen van eredienst, geloofspraktijken en leer. Dit strookte niet met wat de apostelen onderwezen. De ene kerk met één geloof en één Geest, de ene kudde met één Herder. De enige oplossing om uit de verdeeldheid te komen, leerde God zelf vanuit zijn Woord. Het is vanzelfsprekend dat geen mens uit zichzelf kennis en waarheid bezit. Het woord en het begrip 'christen' volgt uit de leer van Christus. Hij openbaarde de kennis en de waarheid aan zijn apostelen en profeten. Zo ontstondt de Heilige Schrift, de bijbel. Deze leert dat de waarheid die Jezus onderwees slechts in Hem te vinden is. Paulus bevestigt dat ons geloof in de kracht van God moet zijn en niet in de wijsheid van mensen (1 Kor. 2:5). Iedere oprechte gelovige die God zoekt en Jezus Christus in waarheid wil volgen, zal dit uitsluitend aan de hand van Gods woord doen.

  Om een volgeling van Jezus te zijn, volstaat het niet van zichzelf te denken, "Ik ben een christen, een goed braaf mens die trouw naar de kerk gaat," indien men niet het geloof bezit, dat beantwoordt aan de rechtseis van God. Deze stelt dat alle mensen zondaars zijn en de dood zullen sterven indien ze God niet erkennen volgens het evangelie (Rom. 3:23), indien ze niet erkennen dat ze verzoening voor hun zonden behoeven en dat Jezus Christus hiertoe hun ENIGE MIDDELAAR en Verlosser is voor God (1 Tim. 2:5), en ook indien ze niet erkennen en geloven dat ze zich moeten bekeren en zich laten dopen tot vergeving van zonden (Hand. 2:38). Jezus volgen is meer dan behoren bij een groep gelovigen. Christen-zijn is meer dan een sociaal engagement. Christen-zijn is op de eerste plaats, God geloven en dienen in waarheid, opdat de aanbidding en eredienst voor God aannemelijk zou zijn. Als leden van Christus' gemeente, roepen wij tesamen met Jezus op aan allen die het hore: "KOM! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet" (Openb. 22:17).

  Komt u ook om Jezus te volgen in waarheid? Onderzoekt uw geloof. Bent u dit niet verplicht indien u beweert God te geloven, indien u Hem liefheeft? Want eens komt Gods oordeel, volgens het evangelie. Waar zult u dan staan? Ik schrijf u dit in ernst, maar vooral in liefde.

Tony Geens

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951
(tenzij anders aangeduid).