Accepteren van jezelf en anderen

Schriftlezing: Markus 12:28-31 (het Grootste Gebod).

Inleiding

Deze preek is n.a.v. een bijbelstudie in Wewelsburg, geleid door Manfred Kremp. In de lezing hoorden we zojuist het Grootste Gebod: God liefhebben en je naaste als jezelf. Je kunt pas houden van God, anderen en jezelf als je hen en jezelf kunt accepteren zoals ze zijn. Ik schiet hierin tekort, er zijn mensen die ik stilletjes iets verwijt en dat verhindert een goede relatie met hen. Ik vraag hierbij om vergeving.

Wat kun je doen om anderen en jezelf te accepteren?

Basisprincipe: Wees eerlijk voor jezelf en voor God.
De volgende verzen laten zien dat God jou door en door kent.
Ps. 7:10 spreekt over een rechtvaardige God, Die hart en nieren toetst.
Ps. 44:22: Hij kent de geheimen van je hart. God weet alles, voor Hem is niets verborgen. Waarom zou je je dan voor God nog anders voordoen dan je bent?
Ps. 139:23 (David): Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten.

Probeer antwoord te vinden op de volgende vragen:

Conclusie

Als je problemen hebt met jezelf of anderen, dan ligt dat vaak aan een gebrek aan liefde. Denk aan het Grootste Gebod, en aan Ef. 4:31-32: Laat alle bitterheid, en toorn, en gramschap, en geschreeuw, en lastering van u worden geweerd, met alle boosheid. Maar weest jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Paul Rambags, april 1997

De oudtestamentische schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG vertaling, Nederlands Bijbelgenootschap, 1990. De nieuwtestamentische schriftgedeelten zijn uit de Statenvertaling, Stichting Evangelie Lektuur, november 1990.