Stress

Schriftlezing: 2 Thes. 3:8-13 (waarschuwing tegen nietsdoen): (8) En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niets, maar in arbeid en moeite werkten wij nacht en dag, opdat wij niemand van u tot last zouden zijn. (10) Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat als iemand niet wil werken, hij ook niet zal eten.

Introductie

We hoorden zojuist in de schriftlezing dat we moeten werken i.p.v. nietsdoen, zodat we niemand anders tot last zijn.

Nog een doel van werken vinden we in Joh. 6:27-29: (27) Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Deze heeft God de Vader verzegeld.

In mijn arbeidsovereenkomst staat dat ik op verzoek moet overwerken. Het is wel eens voorgekomen dat ik daar behoorlijk gestresst van raakte. Gelukkig valt het nu wel mee.

Stress

Het onderwerp van deze preek is stress. Veel mensen zeggen dat een beetje stress goed is, maar teveel stress is verkeerd. Hoe kun je omgaan met teveel stress? Aan de ene kant zien we dat de bijbel ons aanspoort te werken. Aan de andere kant moeten we niet overwerkt raken. Hoe hard kun je werken? Waar ligt de grens? Hoeveel kan er van ons worden verlangd?

Stress is psychisch en mentaal. Het zit in je hersenen. De één kan vreselijk veel werk te doen hebben en zich er toch lekker bij voelen. Een ander kan zich gestresst voelen terwijl-ie eigenlijk niet zoveel te doen heeft. De (on)bekendheid met de situatie speelt hierbij een rol.

Het is interessant om te zien dat woorden als stress, depressie, manie, enz. niet in de bijbel voorkomen. Toch zijn er wel voorbeelden van dergelijke psychische symptomen, zoals b.v. Elia die depressief is in 1 Kon. 19:4: Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. In Mat. 26:37 begon Jezus bedroefd en zeer beangst te worden. Martha (zie hieronder) was gestresst.

Remedie

De bijbel geeft veel goede tips die je kunnen helpen om op een betere manier tegen drukte aan te kijken. Deze tips nemen niet weg dat je nog steeds moet werken, maar ze maken het werk wel draaglijk, zodat je weet om te gaan met alles wat er van je wordt verwacht.

Aktieve remedie

Mentaal gebaseerde remedies Merk op dat de Paulus in alles verdrukt werd, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig (2 Cor. 4:8). Hij was in staat sterk te staan in een vijandige, stressvolle omgeving.

Conclusie

Stress is iets mentaals, iets psychisch. Je kunt over een stressvolle periode heen komen door te rusten en door te vertrouwen op God. Je wordt niet verzocht boven wat je aankunt. Wees zorgeloos en laat de liefde je drijfveer zijn.

Paul Rambags, november 1998

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Statenvertaling, Stichting Evangelie Lektuur, november 1990.