Is de Bijbel Ouderwets?

  Men hoort vandaag de dag veel zeggen dat de bijbel een ouderwets boek is. Uit vele hoeken hoort men dan ook dat men open moet staan voor nieuwe ideeën. Enkele thema's waarvan men vindt dat de bijbel ouderwets is, zijn onder andere: samenleven i.p.v. het huwelijk, homosexualiteit en het priesterambt voor vrouwen. We zijn namelijk ingetreden in het tijdperk van de algemene tolerantie: alles moet kunnen en ieder mag zijn eigen persoonlijk idee hebben over een bepaald standpunt (wat op zich eigenlijk niet slecht is, maar wél gevaarlijk). Op elke televisie-omroep zijn er talkshows en debatten met live publiek waarop ieder zijn mening over een bepaald gebeuren of onderwerp kan zeggen. Mij valt het steeds meer en meer op dat deze shows net daardoor totaal zinloos zijn: men komt nooit tot een algemeen besluit en ieder behoud zijn standpunt. Deze algemene tolerantie vormt een groot gevaar voor het pure, christelijke denken. Met deze boodschap ga ik ras in tégen de algemeen aangenomen normen aanzake ongehuwd samenwonen en homosexualiteit. Zelfs christenen verwateren door het gevaarlijk opduikende tolerantie en moeten oppassen dat ze de waarheid, Gods Woord, niet uit het oog verliezen. Namelijk, er is maar één waarheid: Gods Woord is de waarheid (Joh.17:17b). En, ik wil me nu al verontschuldigen, de woorden die u gaat horen zijn soms hard, maar de bijbel is erg zwart/wit en het kan dan ook moeilijk anders verstaan worden.


  1. Samenwonen vóór het huwelijk en samenwonen i.p.v. het huwelijk.

  Het is tegenwoordig erg in, samen te wonen als koppel. Dit doet men vóór een huwelijk of gewoon als vervanger van het huwelijk. Als argument voor het samenwonen zegt men dat men elkaar beter wil leren kennen, anderen zeggen op een minder respectvolle manier dat ze elkaar willen 'uitproberen'. Deze mensen zeggen ook dat het enige verschil tussen samenwonen en een huwelijk het contract is. Volgens mijn persoonlijke mening is er echter méér aan de hand. Mensen die resoluut en dadelijk huwen getuigen voor mij van een andere levensopvatting. Christenen houden er een andere levensopvatting op na. Voor een christen past sexualiteit bijvoorbeeld enkel binnen het huwelijk. Voor niet-christenen kan sexualiteit al 'als beide partners ervoor klaar zijn', zoals men dat zo mooi poogt te zeggen.

  Wat zegt de Heilige Schrift? "Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, doch veeleer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede" (Ef. 5:3-7). "Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood" (Openb. 21:8).

  Ik vind het interessant op te merken dat het woordje 'hoererij' stilaan aan't verdwijnen is uit onze maatschappij. Dit hangt ook samen met het feit dat de mens vandaag de dag het woord 'zonde' niet meer gebruikt en men vindt dit dan ook een typisch woordgebruik voor een christen.

  Tegenwoordig kan het ook dat een samenwoonend koppel kinderen heeft. Persoonlijk heb ik het daar moeilijk mee. Enerzijds wil men géén contract dat beide partners bindt, anderzijds zijn kinderen op een of andere manier toch een bevestiging van dat contract. Kinderen is toch datgene dat een koppel bindt? Een kind is een levend wezen, voortgekomen uit een man en een vrouw. Kinderen zijn een nog tastbaarder bewijs van twee mensen die samen door het leven willen gaan dan een contract. Waarom willen deze mensen dan niet huwen? 'Ja, maar', zeggen ze, 'bij een eventuele scheiding bemoeilijkt een contract de gang van zaken alleen maar'. Dat mag misschien zo zijn maar ook daar heb ik mijn bedenkingen bij: Ten eerste hangt er al een negatief sfeertje bij deze opmerking. Men vertrekt immers al van het standpunt van een eventuele scheiding. Men wil zo hun verantwoordelijkheid reeds op voorhand ontlopen (trouwens, God oordeelt echtbrekers: Hebr.13:4).

  Ten tweede zijn er vandaag de dag allerlei huwelijkstelsels, elk met een eigen contractvorm. De wetgever heeft het voor ons mogelijk gemaakt te kiezen uit verschillende stelsels.

  Maar men kan tegenwoordig ook op het stadhuis een 'samenlevingsovereenkomst' ondertekenen die op een of andere manier bevestigd dat een koppel samenwoont maar die geen verdere verplichtigen met zich meebrengt. Kan het als chistelijk beschouwd worden als koppel samen te wonen? Neen, het huwelijk is duidelijk omlijnd: (1) men huwt voor de wet; (2) het is ook een maatschappelijk gebeuren. Deze beide voorwaarden vindt men niet terug in zulk een samenlevingsovereenkomst. Een huwelijk is een wettelijke overeenkomst - als christenen moeten wij een wettelijke overeenkomst hebben want wij moeten de wetten van een land eerbiedigen: Rom. 13:1-2. Maar men moet God meer gehoorzamen dan mensen (Hand.5:29), een samenlevingsovereenkomst kan dus niet de bedoeling zijn van God. Ik ga er niet op in over wat de bijbel zegt over het huwelijk zélf, dit is een aparte studie met vele andere facetten.


  2. Homosexualitiet.

  Het valt erg op dat er meer en meer mensen zijn die ervoor uitkomen homosexueel te zijn. 'Och', hoor je zeggen, 'maar homosexualiteit is er altijd al geweest, maar vroeger durfde men er niet voor uit te komen'. Dat kan misschien waar zijn maar je kan niet ontkennen dat door deze bewering steeds meer en meer mensen zich voor homosexualiteit kunnen gaan openstellen. Het valt me ook op dat deze kleine groep mensen er steeds op een wonderbaarlijke manier in slaagt de aandacht van de media te krijgen. Ik was zo eens aan het wandelen in een winkelstraat toen ik een groepje van een 7-tal homofiele jongeren door de stad zag trekken met spandoeken waarop duidelijk stond te lezen dat zij homo waren en meer rechten en openheid eisten. 's Avonds op het journaal gaf men een verslag van die super-mini-manifestatie. De media speelt dus hierin een grote rol, dit mede door het feit dat in die wereld veel homofiele mensen zijn. Ook hebben zij dus de kunst van het 'lobbyen' goed verstaan.

  Maar als er een punt is waarin de bijbel overduidelijk is, dan is het wel homosexualiteit! Laten we eens uit Romeinen, hoofdstuk 1, lezen. "Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden" (vers 18). "Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt" (vers 24). "Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt" (de verzen 26 t/m 28).

Vers 28 springt erg in het oog: mensen die het verwerpelijk achtten God te erkennen heeft God overgeleverd aan een verwerpelijk denken. Er zijn 'christenen' die homosexueel zijn. Wat zegt Gods Woord hierover: Matt.7:13-23. Dit zijn dus mensen die God verwerpen. God zoals Hij duidelijk gekend wordt in de schrift. Zij maken God tot een God die het best past in hun eigen kraam.
...overgeleverd aan een verwerpelijk denken...


  3. Het priesterambt voor vrouwen.

  Vrouwen die gekleed zijn in een priestergewaad en vooraan in de kerk staan: het is al geen nieuwigheid meer. De anglicaanse kerk spant hierin de kroon.

  Wat leert de Heilige Schrift? "Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, Maar (zo immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen) door goede werken. Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, Maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid" (1 Tim.2:9-15).

  Deze tekst gaat nu niet specifiek over de samenkomst van een gemeente, maar de volgende tekst wél: "Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente" (1 Kor.14:34,35 - lees 26-40). Deze tekst is duidelijk genoeg en behoeft volgens mij dan ook geen verdere verklaring.

  Dat vrouwen nu het woord nemen in de kerk of gemeente werd ingegeven door feministische opvattingen. Het is echter wel zo dat vrouwen inderdaad onnodig 'verdrukt' werden/zijn in onze samenleving of andere culturen maar dat geeft ons nog niet het recht Gods Woord te verdraaien. Gods Woord spreekt zich ook duidelijk uit tegen zulke verdrukking. Kol.3:19 'mannen hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar' (lees ook 1 Petr.3:7).

  Daarnet haalde ik een tekst aan die Paulus had geschreven (1 Kor.14) waarin hij zei dat vrouwen stil moeten zijn in de samenkomst en hun mannen thuis om opheldering vragen. Een leraar protestantse godsdienst zei eens tegen mij: "Ja maar, wat weet Paulus nu van vrouwen af, die man is niet eens gehuwd geweest!". Ten eerste: wat heeft het ermee te maken dat Paulus niet gehuwd was? Het gaat hier niet om bepaalde 'huwelijksreglementen' of bepaalde zedelijke normen die in het oog dienen gehouden te worden - dan nog, elders in de bijbel wordt dit wél gedaan en ik geloof dat de Heilige Geest door Paulus sprak (Gal.1:11-12 en 2 Petr.1:21).


  4. Confrontatie tussen niet-gelovigen en christenen.

  In deze titel heb ik duidelijk 'niet-gelovigen' gezegd daar er toch mensen zijn die zich christen noemen en er toch een 'losse' levenswandel op na houden (Luc.13:27 - lees 23-30). Ik heb er ook deze titel aan gegeven omdat hogergenoemde punten discussiepunten zijn in onze samenleving. Je hoort vaak zeggen dat 'het vroeger zo was' en dat het nu allemaal wel kan. Het is dus allemaal voer voor soms toch wel verhitte discussies.

  Door te zeggen dat het nu allemaal wél kan, stelt de mens zich gelijk of zelfs bóven God.
1. Want ze moeten dan Gods Woord gaan aanpassen.
2. Want zij oordelen dan zélf wat goed en kwaad is, wat kan en niet kan. Je hoort vandaag de dag dan ook heel veel zeggen dat men de bijbel niet nodig heeft, dat men toch goed leeft en geen vlieg kwaad doet. De gevangenissen die overvol zitten is het gevolg van deze visie: iedereen heeft zijn eigen reglementen en mening. Er is geen basis meer die voor iedereen geldt en waarnaar de maatschappij zich moet richten.
3. Door te zeggen dat het nu allemaal wél kan, verklaar je de mensen die vroeger leefden voor dom, want ze moesten maar weten dat ongehuwd samenleven, homosexualiteit en het prietserambt voor vrouwen toch wél mocht. Ze zeggen eigenlijk tegen die mensen 'jullie waren enkel maar ouderwets'. Het zou immers alleen maar met 'modern' zijn te maken hebben.

  Indien iemand je zegt dat het tegenwoordig wel kan om samen te wonen of homosexueel te zijn, dan moet je eens vragen sinds wanneer het dan wél mocht. Die persoon zal dan wel nattigheid voelen want hij moet dan een jaartal gaan zeggen waarop ie geen steunpunt heeft voor die argumentering. Ook in geval dat die persoon zegt dat het eigenlijk altijd al gemogen heeft, dan nog is het bijbels onjuist. Een volstrekt ongeloof in God ligt aan de basis voor deze argumenteringen. Er zijn 'christenen' die beweren dat wij moeten meegaan met onze tijd en dus suggureren dat wij bijgevolg bepaalde bijbelteksten mogen aanpassen. Gods Woord, de bijbel, is onveranderlijk. God is onveranderlijk. Lees Hebr.1:12 (10-12) en Hebr.6:18 (13-20).

  Samenwonen i.v.p. het huwelijk, homosexualiteit en het priesterambt voor vrouwen is kenmerkend werelds.

  "Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling" (1 Joh.4:1-6).

  "Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!" (Gal.1:9 - lees 6-10).

  "Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is" (1 Petr.1:24-25). Gods Woord blijft onveranderlijk en het doet er niet hoe men dat probeert te omzeilen. Wij zijn maar zoals een bloem: tijdelijk en nietig!

  Deze tekst (Gal.1:9 - daarnet al gelezen) waarschuwt ons genoeg Gods Woord niet te veranderen want dan wordt het een afwijkend evangelie. Opgepast dus voor die algemene tolerantie!

  En dan nu de vraag: is de bijbel ouderwets? Neen! Is de bijbel dan modern? Neen! Als je spreekt over modern of ouderwets, spreek je over tijdsgebonden zaken. De bijbel, Gods Woord, is niet tijdsgebonden!

  Volgens Hebr.13:7,8 is Jezus Christus dezelfde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid! Amen.

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de Nieuwe Vertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (tenzij anders aangeduid).