EENHEID

INTRODUCTIE

Efeziërs 4:3 => “Span u in (beijver u) om de eenheid van de Geest te bewaren in de band van de vrede” (door in vrede met elkaar samen te leven).

Dus m.a.w. eenheid krijg je niet zomaar vanzelf, het komt niet aangewaaid, het vraagt moeite en inspanning. Denk eens aan jezelf vandaag: Span ik mij in voor de eenheid van mijn gemeente? Ben ik voldoende ijverig om de eenheid in mijn gemeente te bevorderen?

De titel van deze dag is natuurlijk hartstikke goed. Het is opbouwend en uitdagend om eenheid te bevorderen. Tegelijkertijd kan het ook verontrustend zijn, pijnlijk, confronterend en emotioneel beladen. Al die facetten bij elkaar, maakt het een onderwerp dat niet onderschat mag worden. Laten wij allemaal de EENHEID de volle aandacht geven, die het verdient en die ervoor nodig is.

Uiteraard willen wij allemaal dat er eenheid is binnen de plaatselijke en universele gemeente. Dit is echter vaak afhankelijk van de maatstaf die gebruikt wordt en van de nadruk die gelegd wordt op bepaalde criteria. Zelfs indien dezelfde maatstaf wordt gebruikt is het niet vanzelfsprekend, dat er eenheid is, zonder ons daarvoor in te spannen!

Onenigheid op basis van waarden, normen, gevoelens, belangen en noem maar op.

Onenigheid op basis van afwijkende leer: de doop, de rol van de vrouw, muziekinstrumenten, ouderlingen, inspiratie van de Schrift en noem maar op.

Ik ga maar kort in op een enkel aspect, maar in de workshops kunnen misschien verschillende onderwerpen dieper worden uitgewerkt. De bedoeling is absoluut niet om vandaag alles uitgewerkt te krijgen, maar wel om een aanzet te geven tot een bredere en diepere dialoog. We willen elkaar immers aanmoedigen om samen te streven naar bijbelse eenheid. Ik wil hierbij vast wijzen naar de verschillende studiedagen die al gehouden zijn, juist met dit doel voor ogen, “De eenheid van de gemeente.”

Het is niet belangrijk wie deze les brengt of wie de workshops leidt of wie de luidste stem heeft. Het is belangrijk dat wij allemaal God aan het woord laten en dat wij open staan om Hem onze koers te laten bepalen op de weg naar eenheid toe. Dat onze neuzen richting de Bijbel wijzen, richting de Waarheid, richting God.

Het is vandaag niet de bedoeling om persoonlijk te worden richting personen of gemeentes, geenszins. Indien jij je toch persoonlijk aangesproken voelt, dan is deze dag misschien juist wat jij nodig hebt. Het is geen spelletjesdag van welles of nietes. Laten wij allemaal de vinger wijzen naar onszelf en open staan voor loutering door de Here God. Dat Hij door een ieder van ons werkzaam kan zijn. Dat is de bedoeling vandaag!


2 Petrus 1:20-21 => “Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”

Titus 2:1 => “Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.”

1 Petrus 4:11a => “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God.”

Zo wil ik spreken en nooit namens mezelf of in opdracht van anderen. Niet mijn eigen verlangens en ideeën, maar volgens de richtlijnen van de Here God!!! Laat dat ons aller attitude zijn vandaag en altijd. Gooi geen onnodig olie op het vuur door ideeen te lanceren, waarvan je niet zeker weet of de Heer het ook daadwerkelijk zo bedoelt, als jij het voorstelt of uitvoert. Zorg dat je weet wat je zegt, wat je leert en uitdraagt. Want de consequenties van wat jij zegt kunnen een grote impact hebben. Verwarring stichten, onenigheid veroorzaken en valse leer doen binnensluipen in de gemeente. Denk twee keer na, alvorens iets te zeggen, gebaseerd op Gods Woord. Maak absoluut geen misbruik van je positie als spreker (Jakobus 3:1-2).

1. EENHEID IS EEN OPDRACHT VAN DE HEER!

Johannes 17:11, 20-23 => “Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij” ... “En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”

Een-zijn is een duidelijke opdracht van de Heer en dan ook nog met een voorbeeldfunctie en een bewijsvoering naar de ongelovigen toe.

Efeziërs 4:1-6 => “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.”

Waarom moeten wij ons beijveren om de eenheid des Geestes te bewaren? Zijn de Geest, de Here en God de Vader soms verdeeld? 1+1+1 = eenheid, lijkt mij. Wat een omkadering wordt ons hier gegeven door de Heer! Wat een voorbeeld om na te streven in onze gemeente.

Efeziërs 4:14-16 => “Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.”

Wij zijn toch geen kleine kinderen meer zeker? God mag meer van ons verwachten. Hij verwacht van jou dat jij onderscheidt kunt maken tussen valse leer en de waarheid. Wat is waarheid zou een filosofisch ingesteld persoon zeggen! Maar wij weten natuurlijk allemaal beter. Wij weten en erkennen, dat de Heer zelf de Waarheid is en dat Hij alles voor ons heeft laten opschrijven in Zijn geïnspireerd Woord. De Here God verwacht van jou, dat jij persoonlijk werkt aan de eenheid in de gemeente en dat je niet afwacht op de ander om dat te doen. Nee jij moet je eigen verantwoordelijkheid opnemen binnen jouw gemeente. Jij moet zelf de eerste stap zetten op weg naar eenheid. Wees actief, inplaats van passief.

Ik ben ervan overtuigd dat wij zeker naar de Here Jezus zouden toegaan om raad en advies te vragen wanneer Jezus nu op bezoek zou zijn in Nederland, indien er onenigheid zou zijn in onze gemeente. Maar nu we Hem niet letterlijk om advies kunnen vragen, gebeurt het soms dat wij zelf gaan interpreteren om moeilijke onderwerpen op te lossen. Met alle gevolgen vandien uiteraard (valse leer, onenigheid, scheuringen).

Johannes 1:1, 14, 17; 17:17 => “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” ... “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” ... “want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” ... “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waar-heid.”

Jezus is het Woord en het Woord is de Waarheid. Dus wanneer het een moeilijk te begrijpen onderwerp betreft, zoals Petrus schrijft over sommige uitspraken van Paulus, is het beter om je te houden aan wat het Woord zegt en te zwijgen waar het Woord zwijgt.

2 Petrus 3:14-16 => “14 Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.”

Laten wij oppassen dat wij de schrift niet verdraaien tot ons eigen verderf. Speel op zekerheid wanneer jij gaat uitleggen wat bepaalde passages betekenen!

Werken aan de eenheid is een bijbelse basisopdracht, die gestalte kreeg bij de komst van de Heer Jezus. Het is niet meer dan normaal dat wij werken aan onze eenheid.

Wij mensen discussiëren graag, gaan prat op het voeren van een debat, willen vaak ons gelijk halen. Maar het mag duidelijk zijn, dat God bepaalt wat juist is en niet Ruud Verheijen of eender wie. Hij geeft de omkadering van eenheid en niet de mens. Als ik de Here God goed begrijp in zijn woord, dan bepaalt Hij hoe of wat en zeker niet u of ik.

2. EENHEID TEN KOSTE VAN ALLES?

Om de lieve vrede te bewaren kun je een ander nog wel eens gelijk geven en er verder het jouwe van denken. Je kunt sommige conflicten beter uit de weg gaan. Of die ga je gewoon zelf liever uit de weg. Maar weet je, broeders en zusters, zonder problemen, zonder kronkels, zonder fouten, zonder zonden bestaan natuurlijk niet. De Heer is niet voor niets voor mij gestorven.

A. RELATIONELE PROBLEMEN KUNNEN IN DE WEG STAAN VAN EENHEID

Niet allen kunnen met elkaar overweg of zijn het met elkaar eens. Daar is niks mis mee, maar wel wanneer jij dat niet kunt accepteren en dergelijke gevoelens laat escaleren tot onenigheid en soms zelfs splitsingen. Denk aan Euodia en Syntyche in Filippenzen 4:2, die worden aangemaand om te werken aan de eensgezindheid. Denk aan het conflict tussen Paulus en Barnaba vanwege het al of niet meenemen van Johannes Marcus in Handelingen 15 35-41.

1 Korintiërs 6:1-9 => “Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen, die in de gemeente niet in tel zijn? Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders? Zoekt nu de ene broeder recht tegen de andere, en dat bij de ongelovigen? Maar dan is de zaak voor u reeds geheel verloren, dat gij tegen elkander rechtszaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever te kort doen? Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en dat aan broeders. Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?”

Zijn er dan geen verstandige broeders in uw gemeente? Zoeken wij wel raad bij verstandige broeders? Staan wij open voor bemiddeling? Durven wij een hand in eigen boezem te steken? Sorry te zeggen en vergeving te vragen en vergeving te geven?

Het is een trieste zaak, wanneer wij ons soms door wereldse principes laten leiden: hebzucht, haat, nijd, naijver, afgunst, jaloezie, gekonkel, ontevredenheid, inplaats van bijbelse oplossingen te zoeken. Ik ben ervan overtuigd, dat er wel degelijk verstandige broeders binnen de gemeente zijn, die behulpzaam kunnen zijn bij het meezoeken naar een bijbelse oplossing voor conflicten, die onenigheid kunnen veroorzaken. Ik hoor niet bij die verstandige broeders, daar ligt niet mijn talent, maar er zijn zeker broeders, die heel objectief zijn, die nuchter zijn, eerlijk en betrouwbaar en die verder kijken dan de persoon of het conflict zelf.
Laat het conflict dan ook niet blijven bestaan broeders en zusters! Laat de boel niet dusdanig escaleren, opdat er scheuringen ontstaan, die misschien helemaal niet nodig waren. Er is een verschil tussen restauratie en afbraak volgens mij. Maak gebruik van de wijze/verstandige broeders binnen de gemeente!

B. LEERSTELLINGEN KUNNEN IN DE WEG STAAN VAN EENHEID

Galaten 1:6-10 => Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.”

1 Timoteüs 4:1 => “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.”

Het volgen van een ander evangelie dan dat er verkondigd is, het volgen van dwaalgeesten, kan verdeeldheid veroorzaken.

Een simpel voorbeeld is de rol van de vrouw binnen de gemeente: De vrouw mag geen onderricht geven in de gemeente:
1 Korintiërs 14:34-35 => “Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente.”
1 Timoteüs 2:11-12 =>
“Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.”

Er zijn zusters die veel beter kunnen lesgeven of voorzingen dan sommige broeders, maar dat wil niet zeggen, dat zij dat dan ook maar moeten gaan doen, omdat het maatschappelijk gezien verwacht wordt of omdat mensen klagen over de kwaliteiten van bepaalde broeders. Het is niet juist om een zuster te vragen juist in te zetten, als de zangleider de juiste toon niet kan vinden.

Weet je broeders en zusters, ik behoor niet bij die verstandige broeders, maar ik kan wel lezen wat de Heer mij schrijft in zijn Woord. “Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt?” 1 Korintiërs 14:36. Ik wil niet de pretentie hebben, dat ik het beter weet dan de Here God. Ik wil me houden aan zijn richtlijnen, ongeacht wat de maatschappij hiervan denkt en ook ongeacht wat er verwacht wordt door broeders en zusters, die hun eigen interpretaties liever willen navolgen.

2 Timoteüs 2:15 => “Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.” Maak er ernst mee om rechte voren te trekken bij het brengen van het woord der waarheid. Schipper niet met de waarheid van de Here God!

Johannes 14:6 => “Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Ik wil absoluut niet afwijken van het woord van God, opdat er meer mensen naar de gemeente gaan komen, opdat we betere lesgevers hebben of betere zang.
Eenheid, jazeker, maar niet ten kostte van het volgen van Gods richtlijnen. Eenheid, daar gaan wij toch zeker met zijn allen voor! Maar niet door af te wijken van Gods Woord, de Waarheid!!! Absoluut niet, dat is niet toelaatbaar!

3. EENHEID IS TOCH ONS GEMEENSCHAPPELIJKE DOEL

A. EENHEID TUSSEN DE VERSCHILLENDE GENERATIES BINNEN DE GEMEENTE

Ik ben ervan overtuigd dat wij het allemaal goed bedoelen, maar dat het er niet altijd goed uit komt. Hetzij door impulsiviteit, hetzij door koppigheid, hetzij door vast geroestheid, door eigen verlangens en het doordrukken van eigen ideeen, door generatieconflicten en noem maar op. Ik ben ervan overtuigd dat de jongeren respect dienen te hebben naar de ouderen toe. Dat er op jongere leeftijd veel te leren en te luisteren valt om op oudere leeftijd een bepaalde geestelijke rijpheid te verkrijgen. Ik reken mezelf ook tot de jongere garde voor alle duidelijkheid, en ik ben 43.

Titus 2:1-8; 1:9 => “Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde. Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen.” ... “zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.”

Hebreeën 13:7 => “Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.”

Er dient een gezond evenwicht te zijn tussen jonge vitaliteit en oudere bedachtzaamheid. In plaats van elkaar als tegenstanders te zien en met elkaar te concurreren, lijkt het me veel beter om Gods wijsheid te zien en elkaar aan te scherpen om nog betere christenen te worden en een sterke eenheid te hebben in de voltallige gemeente.

Werk samen, sta open, leer en verander en verbeter elkaar om als gemeente, God te eren en een voorbeeldfunctie te zijn voor de maatschappij, voor elkaar en voor de universele gemeente.

Kolossenzen 3:12-15 => “Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt regere in uw harten; en weest dankbaar.” Hoe past mijn levenshouding binnen dit plaatje?

B. GOD, DE ANDER EN DAN PAS JIJZELF

Hebr. 10:25 => “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.”

Dit mag een basistekst zijn in ons leven. Wij zijn toch zeker geen baby's meer, die alleen melk drinken zeker? Wij kunnen toch vast geestelijk voedsel verteren!!! Wij zijn toch niet onder invloed van allerlei wind van leer. Wij houden ons toch aan het Woord der Waarheid van de Here Jezus zeker!

Waarvoor ga jij eigenlijk naar de samenkomst? Waarom ben je vandaag gekomen?
Laat je hersencellen maar even kauwen op deze vraag, terwijl ik verder ga met mijn toespraak.

Hoor jij die pessimistische geluiden ook wel eens om je heen in de samenkomst? Klaaggezang en gezever! Ik vind het zingen niet goed! Het gebouw is niet ideaal. Onze gemeente is te klein! Er is niemand van mijn leeftijd! De lessen zijn saai! Het duurt allemaal zo lang! De fellowship is niet al te goed! En ga maar door met negativisme. En komt er dan wel eens een bezoeker dan wordt die overdonderd met klaaggezang en overstelpt met negatieve gevoelens en beladen met al de op te noemen tekortkomingen van de plaatselijke gemeente.
Wees eens eerlijk met jezelf en kijk eens naar de tijd die je voor de buis doorbrengt, de krant leest of om het even hoe jij je tijd invult. Vergelijk dat eens met hoelang de samenkomst duurt.

Je hoort mij niet zeggen, dat er niets valt op te merken aan de plaatselijke gemeente, maar je hoort me wel zeggen, dat die negatieve insteek niet juist is, die wij soms hebben.

Broeders en zusters, spijtig genoeg schort er soms iets aan onze instelling. We komen naar de gemeente met de verkeerde insteek. Wij willen zelf vermaakt worden. Maar de gemeente is geen circus of een theatervoorstelling. Wij verwachten geëntertained te worden door de zangleider, die minimaal in 4 stemmen moet kunnen zingen en het liefst nog in zes stemmen en dan ook nog moet behoren tot de zanggroep Listen Up alvorens goedgekeurd te worden. Wij verwachten geëntertained te worden door de voorganger, die perfect nederlands moet kunnen spreken, grapjes maakt in zijn toespraken, maar één of twee bijbelteksten mag citeren en dan ook nog eens de tijd in de gaten houdt, want wij hebben toch wel heel belangrijke zaken gepland direct na de samenkomst zeker. Wij verwachten dat de andere broeders en zusters volledig klaar staan voor ons, zonder er over na te denken wat wij kunnen betekenen voor hen.

En juist die verkeerde instelling binnen onze gemeenten kan ook onenigheid veroorzaken, ongenoegen, ontevredenheid, klaagkonten, valse leer en noem maar op. Maar weet je wat broeders en zusters? Zelf opgebouwd te worden is een bijdoel. Maak er dan ook geen hoofddoel van alstublieft. De ander opbouwen, de ander vermanen, naarmate gij de dag des Heren ziet naderen is een hoofddoel. Let goed op wat ik net heb gezegd. Ons doel dient te zijn om door de Heer gelouterd te worden, zijn Naam te prijzen en bezig te zijn met het belang van de ander.

De ander uitnemender te achten dan jezelf. Dan geven wij de Satan ook geen ruimte om onenigheid te zaaien. Dan sluiten wij de gelederen en vormen een onneembare vesting. Dan werken wij aan de eenheid binnen de gemeente!

Weet je wat ik van u wil horen broeders en zusters? “ Heilig, heilig, heilig, is de Here, de almachtig God, die is en die was en die komt.” Prijzingen, lofzangen, aanbidding en dankzeggingen, daar gaat het om mensen. Dat moet ons hoofddoel zijn en maak komaf met al dat geklaag. Richt je op de essentie van ons bestaan broeders en zusters. Draai de zaken niet om. De Here God is de Schepper en wij zijn de schepselen. Ik wil jullie allemaal uitdagen om hier werk van te maken het komende jaar. Hanteer die instelling en kijk dan maar eens wat de Heer door jou kan doen en hoe Hij jouw plaatselijke gemeente zal zegenen. Ik wil graag volgend jaar terug komen om een boodschap van lofprijzing, aanbidding en dankzegging te brengen aan de Here, onze Almachtige God, onze Koning.

KONKLUSIE

Ik wil ons allemaal oproepen tot bedachtzaamheid. Loop niet te snel van stapel met impulsieve en beïnvloedbare ideeën met een werelds randje. De Satan lacht in zijn vuistje als hij het weer eens voor elkaar krijgt om onenigheid te zaaien in de gemeente en tussen broeders en zusters onderling. Geef de Duivel geen kans. Je weet dat hij rond gaat als een briesende leeuw om je te kunnen verslinden. Laat je niet pakken! (1 Petrus 5:8).

1 Tessalonicenzen 2:11-12 => “Gij weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.”

Laten wij wandelen zoals God het wil. Luister naar hoe Hij ons roept. Wij worden op het hart gedrukt om een leven te leiden waar de Heer zijn goedkeuring aan kan geven.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie dat ook allemaal willen en kunnen. Dankjewel broeders en zusters voor de vele goede voorbeelden die jullie mij gegeven hebben de laatste 35 jaar. Dankjewel voor jullie doorzettingsvermogen, jullie liefde en betrouwbaarheid. Ik wil het zelfde voorbeeld voor jullie zijn en ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid naar de volgende generaties toe. Laten we ons allemaal bewust zijn van onze verantwoordelijkheid en beginnen met de vinger naar onszelf te wijzen.

Broeders en zusters laten wij geen onnodige olie op het vuur gooien, waardoor er onrust veroorzaakt wordt en wij anderen in verwarring brengen. Waar God niet spreekt is het raadzamer om zelf ook niet te spreken, inplaats van een ondoordacht en menselijk faalbaar standpunt in te nemen en verwarring en splitsing te veroorzaken.

UITDAGING

Ik daag jullie allemaal uit tot gehoorzaamheid aan de Here God. Spreek waar Hij spreekt en zwijg waar Hij zwijgt.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie straks twee schitterende workshops kunnen bijwonen. Die ons het begin kunnen geven om schoon schip te maken tussen broeders en zusters onderling en in de plaatselijke gemeente. Op weg naar ons gemeenschappelijke doel: EENHEID BINNEN DE GEMEENTE

Amen.

Ruud Verheijen (Tweede Paasdag, 12 april 2004)