Vasthouden aan Gods Woord!

Hebr. 12: 1-3 -- “Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.”

Mijn oog dient alleen op Jezus gericht te zijn. Wanneer Jezus niet het centrale punt is in mijn leven, bestaat de kans dat mijn ziel van matheid verslapt. Mijn aandacht wordt afgeleid en mijn hart vult zich op met randverschijnselen als mijn aandacht niet voor 100% op de Here Jezus is gericht.

1 Kor. 4:17 -- “Juist hierom heb ik Timotheüs tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Here. Hij zal u mijn wegen in Christus (Jezus) indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer.”

Zijn wij ons bewust van Jezus wegen? Leren wij de wegen van Jezus? Wordt de weg van Jezus geleerd in jouw gemeente? Leer ik de weg van de Here Jezus?

1 Tim. 1:16 -- “Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.”

Paulus is een levend voorbeeld. Ben ik een levend voorbeeld?

1 Tim. 4: 6-7 -- “Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, die gij gevolgd zijt; maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht.”

Ben ik onderlegd in de woorden van het geloof? Oefen ik mijzelf in de godsvrucht?

1 Tim. 6: 20 -- “O Timotheüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis.”

Het evangelie bewaren wat mij is toevertrouwd. Mezelf weghouden van kennis die wegleidt van de Here Jezus en van de geloofsleer die eenmaal is overgeleverd. Het evangelie moet niet opnieuw geschreven worden!

Judas 3 -- “Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijke heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.”

Het geloof is maar eenmaal overgeleverd. Het verandert niet. Ook al proberen mensen het naar hun eigen verlangens wel te veranderen. Pas op! Er zullen altijd broeders opstaan die de leer van de Here Jezus willen aanpassen aan hun eigen verlangens. Sta sterk en pal en trek een recht spoor bij het brengen van het woord der waarheid.

2 Tim. 2: 1-2 -- “Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.”

De boodschap zelf is niet veranderd, die blijft altijd hetzelfde. Wat jij hebt geleerd, dien je op jouw beurt ook weer door te geven aan vertrouwde mensen. Doe jij dit ook? Heb jij deze instelling in jouw gemeente? Ben je bereid om te luisteren naar bijbels onderricht? Ben je bereid om het gekregen onderricht op jouw beurt weer zelf door te geven. Belangrijk hierbij is: Het onderricht dat je krijgt moet hetzelfde onderricht zijn als wat de apostelen gaven vanaf pinksterdag. Het onderricht dat jij zelf door geeft moet ook exact hetzelfde blijven als het onderricht dat eenmaal de heiligen is overgeleverd! (Hand. 2:41- 42)

2 Tim. 1: 13-14 -- “Neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.”

2 Tim. 2: 11 -- “Het woord is betrouwbaar; immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;”

Tit. 2: 1 -- “Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.”

Tit. 2:6-8 -- “Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen.”

Is mijn leer zuiver? Sta ik borg voor een gezonde prediking? Dit geldt zowel voor jou als voor mij! Zijn wij afkerig van hetgeen niet met de zuivere leer strookt? Dat is de juiste levenshouding van een christen!

2 Tim. 2: 15 -- “Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.”

Sta jij in dienst van God broeder? Breng je het woord der waarheid? Gods waarheid!

2 Tim 2: 19 -- “En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren moemt, breke met de ongerechtigheid.” Die houding zoek ik.

2 Tim. 2: 22 -- “Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.” Die houding zoek ik.

2 Tim. 2: 23-24 -- “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende.” Die houding zoek ik.

1 Tim. 4: 13 -- “In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren.” Die houding zoek ik.

Timotheüs werd door Paulus aangemoedigd om het werk van een evangelist te doen. De apostel Paulus verteld Timotheüs om zich bezig te houden met voorlezen, vermanen en leren, in afwachting van zijn komst. Jacobus maakt duidelijk dat niet zoveel uwer leraars moeten zijn. (Jac. 3:1)

Misschien ben je niet didactisch onderlegd. Misschien is het moeilijk om de juiste woorden te vinden, maar voorlezen uit de Bijbel kun je wel broeder!

Misschien vind jij het enkel leuk als luisteraar, wanneer er een boeiende les wordt gebracht en als de lesgever ook grapjes maakt en leuke anekdotes kan vertellen.

Vergeet echter nooit dat de Bijbel voor zichzelf spreekt!!!

Er is niets mis met het voorlezen van de Schrift. Het is zelfs bijbels, als je de woordspeling snapt!

Hebr. 12: 28-29 --”Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.”

Ik wil dankbaar zijn. God vereren met eerbied en ontzag op een Hem welbehagelijke wijze. Ik wil luisteren naar Gods woord, ook als ik sommige dingen liever anders zou willen zien. Ik heb ontzag voor God en daarom zal ik nee zeggen tegen menselijke toevoegingen aan de Bijbel en of menselijke weglatingen uit de Bijbel.

Konklusie: Geloof kan niet enkel en alleen gebouwd zijn op gevoel. Verstand is ook belangrijk in je geloofsleven. Hoop, liefde en geloof doen mensen absoluut veranderen naar Gods wil. Schakel je verstand echter niet uit. Het is juist goed als verstand kan samenwerken met gevoel, hoop, liefde en geloof. God verandert mensen, maar ook jij moet een duit in het veranderingsproces doen.

Durf jezelf de volgende vragen te stellen:

Ben ik onderdanig aan God?
Kan ik mij neerleggen bij het meesterschap van God?
Kan ik mij ondergeschikt maken aan Gods wil?

Durf jouw houding t.o.v. God in vraag te stellen, broeders en zusters.

Niet wat ik wil, denk, voel, verlang, eis en zoek dient voorop te staan in mijn geloofsleven. Gehoorzaamheid is onlosmakelijk gekoppeld aan geloven. Gehoorzaamheid aan God! Niet aan een persoon.

God communiceert vandaag met mij door Zijn woord. Ik moet zoeken naar Gods wil in de Bijbel.

De Bijbel moet zich niet aanpassen aan mij! Ik moet mezelf aanpassen aan de richtlijnen van God, die Hij mij verteld in de Bijbel.

God moet zich niet aanpassen aan mij! Ik moet mezelf ondergeschikt maken aan God!

God is de Schepper en ik ben het schepsel. Draai dit nooit om a.u.b.

2 Tim 4: 1-5 -- “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap; verkondig het woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer (niet meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.”

Ik wil gezonde leer kunnen verdragen. Ik wil gezonde leer doorgeven. Ik wil niet luisteren naar leraars die de waarheid van God veranderen en er hun eigen waarheid van maken! Hoe getalenteerd, charismatisch, populair, didactisch en overtuigend een leraar ook is, hij mag enkel en alleen Gods woord doorgeven in de gemeente. Het is niet nodig om daar aan toe te voegen of weg te laten.

Het is een zonde om toe te voegen aan of weg te laten uit de Bijbel!

Respect voor Gods Woord is cruciaal!

De Here God is almachtig. De Bijbel is compleet. De Bijbel hoeft niet opnieuw geschreven te worden, aangepast aan onze tijd en verlangens. Wat wil jij in jouw leven? Waar staat de plaatselijke gemeente voor? Waar sta jij voor?

Het woord van God dient verkondigt te worden. Niet mijn woorden, niet jouw woorden, maar enkel en alleen Gods Woord!

Joh. 1: 1 -- “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.”

Uitdaging: Gebruik enkel en alleen Gods Woord als de maatstaf in je persoonlijke leven en in het gemeenteleven.

Ruud Verheijen