Wat mogen wij van God verwachten?

Van God mogen wij heel veel verwachten.

Allereerst is het al een gehele eer en geruststelling dat wij de God van hemel en aarde ABBA (Vader) mogen noemen (Marc. 14:36; Rom. 8:15; Gal. 4:6).

Wij mogen van God genade verwachten, indien wij inderdaad in het geloof zijn (Rom. 6:23; 2 Kor. 13:5; Efez. 2:8-10; 1 Petr. 3:21).

Wij mogen van God een mensenleven verwachten en daarna een rechtvaardig oordeel (Hebr. 9:27-28; Opb. 21:6-8).

Maar er is ook een andere vraag.

Wat mag God van ons verwachten?

Het is normaal om de meeste zaken te bekijken vanuit menselijk standpunt, maar het is juister om de dingen te bekijken vanuit het standpunt van de Schepper.

God de Vader is immers de Schepper en wij zijn de schepsels (Gen. 1:1). God is de levensbron, onze adem krijgen wij van Hem (Gen. 2:7). Jezus zelf geeft het voorbeeld aan de mensheid: "Jezus zeide tot hen: Mijn spijze is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen" (Joh. 4:34).

Wij zijn vaak heel aktief als christenen en als gemeenten en zijn druk met het uitwerken van allerlei plannen. We proberen Gods wil te doen, maar vergeten soms God te vragen of we wel inderdaad bezig zijn met het doen van zijn wil. We raadplegen Hem niet altijd voldoende. We onderzoeken niet altijd voldoende wat Hij voor richtlijnen geeft. Wij hebben een plan en werken dat zelfstandig uit! Eigenlijk hoort het andersom te zijn. God heeft een plan en wij voeren zijn plan voor Hem uit!

We denken goed bezig te zijn en zetten ons enorm in, maar het kan soms zo zijn dat we de verkeerde richting uitwerken of verlangen. Wij willen integere christenen zijn, oprecht strevend om God te dienen, maar zijn wij wel op het juiste spoor (Opb. 2 en 3)?

Laten wij net als Jezus onze kracht putten uit het doen van Gods wil en niet uit eigen werken! Het volbrengen van Gods wil dient ons levensdoel en onze essentie te zijn. Wat kan God van ons verwachten? Dat we inderdaad zijn wil doen!

Jezus zei: "Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen" (Joh. 15:5).

Enkel als we aan Jezus verbonden blijven, kunnen we echt iets doen. Zonder aan de wijnstok verbonden te zijn, kunnen wij niets doen.

Enkel als we het woord bewaren, kunnen de Vader en de Zoon bij ons wonen (Joh. 14:23). "Neemt mijn juk op u en leert van Mij," zegt de Here Jezus (Matth. 11:28-30). Een juk dient om twee ossen samen te laten werken. En dat is precies wat de Here Jezus bedoelt. Hij wil graag samen met jou de kar trekken. M.a.w. jij loopt dezelfde kant op als de Heer. Hij bepaalt de richting en niet andersom.

Ik wil graag enkele punten aanstippen die God van ons verwacht.

1. Aanbidding

"Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen" (Matth. 4:10).

Aanbidden is niet zomaar iets. Nee aanbidding gaat al heel ver terug en is expliciet bestemd richting de God van hemel en aarde (Gen. 4:26; Exo. 20:1-7; Deut. 6:13-15; Matth. 11:25).

We aanbidden de Almachtige God, de levende God, de God van Abraham, Isaak en Jacob (Gen. 17:1; Luc. 20:37-38).

Aanbidding in het gebed.

"Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God" (Fil. 4:4-7).

Je binnenkamer is noodzakelijk om te praten met God (Matth. 6:6).

De Geest pleit voor ons en doorzoekt ons hart, ook bij het aanbidden (Rom. 8:26,27).

Soms wordt het bidden een gewoonte of een verplichting, maar dan heeft het niet de impact die het gebed kan/mag hebben. Spreek met God de Vader, zoals de Here Jezus ons heeft voorgedaan (Marc. 1:35; 14:32-36).

En wat zegt de Here Jezus? "Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde" dient een belangrijke factor binnen onze aanbidding en in ons verwachtingspatroon te zijn.

Vertel God al je zorgen en problemen, al je overwinningen en falen, al je toekomstverwachtingen, leg ze aan Hem voor (Hij kent jou immers persoonlijk), zonder daarbij uit het oog te verliezen, dat Hij de pottenbakker is en wij het leem (Rom. 9:21).

Zoekt eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid (Matth. 6:33).

Aanbidding in gezang

We kennen allemaal wel het mooie lied: Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde wondergroot. Wat een aanbiddingsliederen hebben we niet allemaal. Onze samenkomsten kunnen wat mij betreft vol zitten met aanbidding. "Vader ik aanbid u."

"Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten" (Kol. 3:16).

Met je hele leven moet je God dienen, in alles wat je zegt, wat je doet en wat je niet doet, in alles wat je voelt, denkt, zingt en uitleeft.

Wat kan God van ons verwachten? Dat wij Hem altijd en overal dienen en op de eerste plaats stellen, in ons leven.

2. Gehoorzaamheid

De God van hemel en aarde mag van ons ook gehoorzaamheid verwachten. Vaak genoeg wordt er vergeten dat wij de schepselen zijn en dat God de Schepper is.

Gehoorzaamheid aan God

Voor elke christen geldt: "Gij zijt gekocht en betaald" (1 Kor. 6:19-20). Hem behoor ik toe!

Indien wij er ook inderdaad van overtuigd zijn dat wij God toebehoren, dan hebben wij er ook geen moeite mee om Hem te gehoorzamen, want dat is dan niet meer dan juist.

"Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is" (Matth. 7:21). Het is duidelijk de bedoeling dat wij inderdaad de wil van God de Vader doen.

Wij mogen de Here God niet verzoeken (Matth. 4:7) en dat helpt ons Hem te gehoorzamen .

Gehoorzaamheid aan het Woord

Jezus zelf zegt vele malen: 'Hebt gij niet gelezen dat?' ... en dan refereert Hij naar Gods Woord. Het is echt niet verbazend dat het Woord zo'n belangrijke rol speelt in het leven van de christen. We volgen toch immers Christus (Matth. 16:16; 19:4).

En wat staat er geschreven over de Christus? "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. ... Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid" (Joh. 1:1, 14).

Het schriftwoord is door God ingegeven en is om de mens Gods compleet te maken naar Gods wil (2 Tim. 3:16-17).

"Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen" (Hebr. 4:12-13).

Het woord doet ons totaal veranderen, indien wij gehoorzamen aan Gods Woord. Je hebt dan ook in de gaten, dat je verantwoording moet afleggen aan de Here God, juist vanwege het woord.
Het woord werkt meer dan je denkt in je leven en tegelijkertijd moeten wij ook rekenschap gaan afleggen bij de Heer van hemel en aarde.

Het gehele woord is door de Heer geïnspireerd. "En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, todat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken" (2 Petr. 1:19-21).

Volg alstublieft niet de moderne hermeneutica, die delen van Gods woord ontkent en/of aanpast aan de tijdgeest. Dit gebeurt ook binnen de gemeenten van Christus en het was ook reeds aangekondigd door de Heer, dat die dingen zouden gebeuren (2 Tim. 3:1-5, 14-17; 2 Tim. 4:1-8).

Laten wij elkaar voortdurend aanmoedigen om niet te twijfelen aan Gods Woord. Integendeel, laten wij juist gehoorzaam zijn.

3. Tevredenheid

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat wij tegenwoordig tevreden zijn. Vaak genoeg zijn we ontevreden, terwijl er eigenlijk geen reden is om ontevreden te zijn.

Tevreden met de Here God

De vrede die God ons geeft, behoedt ons voor ontevredenheid. "En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus" (Fil. 4:7).

"Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven" (Gal. 2:20).

Onze levensvisie verandert door het geloof in de Zoon van God. Daardoor krijg je een basis van tevredenheid in je leven.

"Josia deed wat recht is in de ogen des Heren en wandelde op al de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch links" (2 Kon. 22:1-2). Wij moeten tevreden zijn met de richtlijnen van de Heer! Dat is niet enkel een levensdoel, maar dat helpt ook om niet alles in vraag te stellen en Gods richtlijnen aan te passen aan de maatstaven van een hedendaagse visie en levensstijl.

Vaak genoeg wordt Gods Woord ontkracht, omdat wij het niet eens zijn met bepaalde door God ingevoerde richtlijnen, of omdat ons gevoel ons vertelt het anders te verwachten!

Gods Woord is ouderwets zegt men en dient gemoderniseerd te worden naar de hedendaagse normen. Maar pas goed op mensen, want voordat je het weet wijk je af naar rechts en naar links, terwijl het juist Gods bedoeling is dat wij een rechte koers varen, niet aangepast aan onze normen en verwachtingspatronen (Hebr. 3:7-19; 1 Petr. 3:10-12; Joz. 24:15-16).

"Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige {en loutere} toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden" (2 Kor. 11:3).

Tevreden met de gemeente

Het loopt niet altijd zoals het zou kunnen lopen in een plaatselijke gemeente. Er is altijd wel iets te zeggen, maar zolang er geen afbreuk wordt gedaan aan het woord, is het zaak om tevreden te zijn met elkaar als broeders en zusters in de plaatselijke gemeente.

"Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus vervullen" (Gal. 6:1-2). "Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten" (Gal. 6:10).

Tevreden zijn met elkaar, elkaars zwakheden verdragen. In het bijzonder goed doen en zachtmoedig zijn jegens onze geloofsgenoten. We gaan soms enorm werelds met elkaar om en dat staat lijnrecht tegenover Gods verwachtingspatroon van zijn gemeente (Gal. 5:13-18). Pas op dat je elkaar niet bijt en vereet, is soms ook op ons van toepassing binnen de gemeente. Wees juist niet wereldser dan werelds.

Het is duidelijk niet de bedoeling van de Heer dat wij maar gewoon doen wat wij wensen. Wij dienen ons aan te passen aan Gods richtlijnen en dan volgen de vruchten van de Geest (Gal. 5:22).

"Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen" (Efez. 4:1-2).

In Christus Jezus is het mogelijk om vrede te zoeken, door de verzoening van Christus. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten worden wij ondersteund door de hoeksteen en maken wij deel uit van de woonstede Gods (Efez. 2:11-22). Indien dit onderkend wordt, is het ook zaak om ons aan te passen aan de vrede die God voorstaat in zijn gemeente.

"En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel" (Hand. 4:32). De eerste gemeente had vrede onder elkaar. De eerste gemeente hield zich ook duidelijk aan de leer van de apostelen (Hand. 2:41-42). Welke leer? De geïnspireerde leer van de apostelen. Zo dient het ook bij ons te zijn vandaag.

Tevreden zijn met jezelf

Dit is een precair onderwerp, omdat de meeste mensen niet tevreden zijn met zichzelf. Daar zijn natuurlijk velerlei oorzaken voor, maar in beginsel kunnen wij vrede vinden met onszelf, juist omdat de Heer van hemel en aarde ons zo belangrijk acht.

Door duidelijk te weten wie jij dient (Matth. 6:24), wordt je enorm geholpen om vrede te vinden met jezelf en met jouw levensomstandigheden.

Laat je niet gek tikken door anderen, nieuwe visies, door materie en door wat je nog niet bezit. Van belang is of je een kind van God bent en de zekerheid ervaart die Hij biedt in het geloof (Hebr. 11:1; Matth. 7:21; Joh. 14 :1-3).

"Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam" (1 Kor. 6:20). Jij bent gekocht en betaald. Verheerlijkt dan ook God en loop niet te kniezeoren en ontevreden te zijn.
Zorg dat jouw olielamp altijd gevuld is, zodat je klaar staat wanneer de Bruidegom komt. Verheerlijkt God met je aanbidding, je gehoorzaamheid en je tevredenheid.

Conclusie

"Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus" (Fil. 3:14).

"Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak" (Marc. 14:38).

De Here God kan van mij verwachten dat ik alert blijf en continu bezig ben om Hem te aanbidden met mijn totale leven, Hem te gehoorzamen en te werken aan tevredenheid! Ik hoop dat ons aller verlangen tot uiting mag komen in de volgende psalmverzen:

Psalm 119:33-40
Onderwijs mij, Here, de weg uwer inzettingen,
    dan zal ik die bewaren ten einde toe.
Geef mij verstand; dan zal ik uw wet bewaren,
    en haar van ganser harte onderhouden.
Doe mij het pad uwer geboden betreden,
    want daarin heb ik lust.
Neig mijn hart tot uw getuigenissen,
    en niet tot winstbejag.
Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien,
    maak mij levend door uw wegen.
Bevestig uw belofte aan uw knecht,
    die uw vreze toegedaan is.
Wend mijn smaadheid af, die ik vrees,
    want uw verordeningen zijn goed.
Zie, naar uw bevelen verlang ik,
    maak mij levend door uw gerechtigheid.

Wat een waarheid en een levensvisie!

Laten wij allemaal verlangen om Gods wil uit te voeren in ons leven!

Ruud Verheijen